"Zarząd spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym została zawarta z Mizarus Sp. z o.o. umowa objęcia przez Mizarus 754 800 nowych akcji na okaziciela serii B1 spółki o wartości nominalnej 2 zł każda" - czytamy w komunikacie.

Mizarus objął akcje serii B1 w związku z transakcją sprzedaży 34 udziałów ITMED na rzecz Cube.ITG, w ramach tzw. opcji call II.

Akcje serii B1 zostały wyemitowane na podstawie uchwały zarządu w prawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zostały one objęte w drodze subskrypcji prywatnej po cenie emisyjnej 5 zł za akcję.

"Opłacenie akcji serii B1 nastąpiło poprzez umowne potrącenie wymagalnych wierzytelności pieniężnych obejmującego wobec emitenta z tytułu zapłaty za udziały ITMED sp. z o.o. będące przedmiotem opcji kupna II w wysokości 3 774 000 zł z wierzytelnością emitenta z tytułu objęcia przez Mizarus akcji serii B1 wyemitowanych w ramach skierowanej do niego oferty w wysokości 3 774 000 zł" - podano także. 

>>> Czytaj też: CUBE.ITG wykupiło przedterminowo część obligacji serii D o wartości 5 mln zł

W grudniu ub.r. Cube.ITG podpisał umowę inwestycyjną przejęcia firmy ITMED, która przewidywała kilka etapów transakcji. Za 49% udziałów Cube.ITG zapłaciło gotówką 8,2 mln zł. W ramach kolejnego kroku, przewidziano objęcie kolejnych 17% za 754.800 akcji po cenie emisyjnej 5 zł. Ostatnim etapem przejęcia ma być sprzedaż 34% udziałów w ITMED za cenę 7,55 mln zł, która zostanie rozliczona nowymi akcjami kupującego. Transakcja może zostać zrealizowana do końca 2017 r.

Cube.ITG koncentruje się na wdrażaniu i integracji rozwiązań aplikacyjnych (zarówno własnych, jak i firm trzecich), głównie wśród dużych podmiotów. Spółka realizuje projekty we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki: bankowości, telekomunikacji, energetyce, handlu, administracji publicznej i sektorze ochrony zdrowia. Dostarcza usługi pokrywające cały cykl życia projektu: od analizy wdrożeniowej, poprzez rozwój oraz integrację i utrzymanie rozwiązań. Spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect w 2014 roku. 

>>> Czytaj też: Strata netto Cube.ITG zwiększyła się do 0,78 mln zł w I kw. 2015 r.