"(…) zwyczajne walne zgromadzenie Action  S.A. niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: 1. dokonać podziału zysku spółki za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w kwocie 69 502 888,18 zł, w ten sposób, że: kwotę 16 610 000, to jest kwotę 1 zł na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, kwotę 52 892 888,18 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy"- czytamy w komunikacie.

Walne zdecydowało, że dniem dywidendy będzie 18 czerwca, a dniem wypłaty dywidendy 3 lipca 2015 r.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. W ostatnim czasie realizuje również projekty e-commerce. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 445 mln zł w 2014 r.