Złoty wyceniany jest przez inwestorów następująco: 4,1300 PLN za euro, 3,6794 PLN wobec dolara amerykańskiego, 3,9361 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 5,7000 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu spadły do 3,135% w przypadku obligacji 10-letnich.

Ostatnie kilkanaście godzin handlu na rynku złotego przyniosło próbę umocnienia krajowej waluty. Ostatecznie jednak bilans sesji wypadł neutralnie gdyż popołudniu na rynku pojawiły się doniesienia, iż MFW negatywnie odniósł się do trwających negocjacji z Grecją – w konsekwencji obserwowaliśmy lekkie umocnienie dolara oraz spadek popytu na bardziej ryzykowne aktywa. Z drugiej strony trudno było się doszukiwać na wykresie PLN wyraźnych reakcji na dymisje części ministrów w Rządzie, co wskazuje, iż ryzyko polityczne związane z polskimi aktywami bazuje głównie na temacie jesiennych wyborów, które mogą zmienić politykę gospodarczą w kraju. Wsparciem dla PLN okazały się rosnące ceny długu, gdzie rentowności 10-letnich obligacji polskich spadły o ok. 10pb. Trudno to jednak mówić o mocniejszej zmianie sentymentu bądź też reakcji na krajową aukcję długu gdyż ruch ten był w dużej mierze pochodną spadku rentowności na rynkach bazowych. W szerszym ujęciu inwestorzy czekają głównie na rozwiązanie sprawy Grecji, gdzie ostatnie doniesienia wskazują, iż ponownie jednak możemy być świadkami rozmów aż do 30/06, co będzie utrzymywać nerwowość na rynkach finansowych.

W trakcie dzisiejszej sesji brak jest kluczowych publikacji makroekonomicznych z kraju. NBP poda jedynie dane dot. podaży pieniądza w ujęciu M3 za maj (oczek. 7.6%), a GUS zaprezentuje zbiorcze zestawienie dot. bilansu handlowego za I-IV. Wieksze znaczenie dla handlu będą miały publikacje z szerokiego rynku, gdzie przedpołudniem otrzymamy dane dot. produkcji przemysłowej w Strefie Euro, a o godz. 14:30 uwaga rynków skupi się na inflacji PPI z USA.

Z rynkowego punktu widzenia wczorajsza sesja na rynku walutowym nie przyniosła znaczących zmian w układzie technicznym na parach związanych z PLN. Można jednak dostrzec, iż impulsy spadkowe na EUR/PLN czy CHF/PLN zostały lokalnie wyhamowane.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.