Decyzja KNF wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2015 r.

"Na zarządcę komisarycznego w SKOK Kujawiak została powołana pani Jadwiga Wolak-Rejthar, która posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do sprawowania tej funkcji. Celem zarządcy komisarycznego są działania na rzecz wzmocnienia SKOK Kujawiak poprzez wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej Kasy, przeprowadzoną pod bezpośrednim nadzorem zarządcy komisarycznego" - czytamy w komunikacie.

Zarządca komisaryczny został zobowiązany w szczególności do sporządzenia sprawozdania finansowego SKOK Kujawiak na datę ustanowienia zarządcy komisarycznego oraz poddania tego sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta. Zarządca komisaryczny będzie informować KNF, Kasę Krajową i radę nadzorczą SKOK Kujawiak o prowadzonych działaniach restrukturyzacyjnych, z uwzględnieniem działań związanych z usunięciem nieprawidłowości związanych z naruszeniem przepisów prawa, podano także.

Decyzja KNF nie wpływa na sposób obsługi członków SKOK Kujawiak, podkreślono dalej. Kasa nadal będzie świadczyła usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. W mocy pozostają stosunki umowne łączące SKOK Kujawiak z jej członkami będącymi jednocześnie współwłaścicielami Kasy. Nadal obowiązują również umowy z pracownikami i kontrahentami SKOK Kujawiak.

"Z dniem ustanowienia zarządcy komisarycznego, dotychczasowi członkowie zarządu SKOK zostają odwołani z mocy prawa, a udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają. Kompetencje innych organów Kasy ulegają zawieszeniu. Na zarządcę komisarycznego przechodzi prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Kasy, z wyjątkiem wprowadzania zmian w statucie" - napisano także w komunikacie.

KNF podkreśla też, że jej działania od momentu objęcia kas nadzorem zmierzają do uporządkowania sytuacji zastanej w systemie SKOK. Przypomina także. że depozyty zgromadzone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). 

>>> Czytaj też: Polska kolejową bramą Chin do Europy? Ta inwestycja to wielka szansa dla PKP Cargo