"Walne zgromadzenie akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica spółka akcyjna, na wniosek zarządu spółki, pozytywnie zaopiniowany przez radę nadzorczą i uchwaliło podział zysku spółki za 2014 r. w kwocie 86 946 261,71 zł w następujący sposób:

1. przeznaczyć sumę 43 478 662,50 zł na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 3,15 zł na każdą akcję, ustalając dzień 31 sierpnia 2015 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 21 grudnia 2015 r., jako termin wypłaty dywidendy, z uwagi na sezonowy charakter biznesu spółki,

2. przeznaczyć sumę 43 467 599,21 zł na kapitał rezerwowy spółki,

3. kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy spółki może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych, w tym w formie zaliczki lub zaliczek na poczet dywidendy" - głosi komunikat.

Dywidenda obejmuje wszystkie akcje, na jakie dzieli się kapitał zakładowy spółki, tj. 13 802 750 akcji, podano również.

FO Dębica jest największym polskim producentem opon do samochodów osobowych i dostawczych. Wiodącą pozycję zajmuje również na rynku opon całostalowych do samochodów ciężarowych, opon do samochodów terenowych, maszyn i urządzeń rolniczych oraz innych produktów z branży oponiarskiej