"Zgodnie z uchwałą nr 13 zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 16 czerwca 2015 roku opublikowaną w dniu 17 czerwca br. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 3 647 500 zł, to jest 0,04 zł na każdą akcję Wasko S.A., a pozostałą część wypracowanego w 2014 r. zysku netto, to jest kwotę 1 672 770,87 zł przeznaczono na powiększenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w komunikacie.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 30 czerwca, a dniem wypłaty dywidendy - 15 lipca 2015 roku.

Wasko, spółka z branży IT, świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe.