Polimex-Mostostal 

Akcjonariusze Polimeksu-Mostostalu podjęli uchwały umożliwiające przeprowadzenie scalenie akcji spółki, m.in.: o umorzeniu akcji własnych, zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela, zmianie statutu, podała spółka. Scalanie akcji przy stosunku wymiany 50:1 zostanie przeprowadzone w lipcu po ogłoszeniu nowej strategii grupy. >>>> 

Wasko  

Akcjonariusze Wasko zdecydowali o przeznaczeniu 3,65 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co oznacz wypłatę w wysokości 0,04 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Banco Santander 

Moody's Investors Service podwyższył ratingi długoterminowego długu i depozytów Banco Santander do A3 z Baa1 z perspektywą pozytywną, podała agencja. >>>>  

Work Service 

Zarząd giełdy postanowił wyznaczyć piątek, 19 czerwca br., jako pierwszy dzień notowania na Catalyst obligacji serii S Work Service o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała giełda. Pod koniec marca Work Service wyemitował 20 000 dwuletnich obligacji serii S o wartości nominalnej 1 000 zł każda.

AK SMS Kredyt Holding 

Obligacje serii AK na okaziciela spółki SMS Kredyt Holding zadebiutują w piątek, 19 czerwca, na Catalyst, podała spółka. "Zarząd giełdy postanawia: określić dzień 19 czerwca 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 3 011 obligacji na okaziciela serii AK spółki SMS Kredyt Holding S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł każda" - czytamy w komunikacie.

Amica Wronki  

Akcjonariusze Amiki Wronki zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 23,33 mln zł , tj. 3,0 zł na akcję, z zysku za 2014 r., wynika z uchwał walnego zgromadzenia.  >>>> 

Best

W związku z brakiem żądań wcześniejszego wykupu obligacji, Best III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Best III NSFIZ) przeprowadzi 30 czerwca br. wykup certyfikatów inwestycyjnych o wartości 6 mln zł, podał fundusz. "W związku nieotrzymaniem przez emitenta żądań wcześniejszego wykupu obligacji na skutek ogłoszenia zamiaru umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, emitent przeznaczy kwotę 6 000 000 zł na wykup certyfikatów inwestycyjnych w dniu 30 czerwca 2015 r." - czytamy w komunikacie. Best ogłosił wcześniej zamiar umorzenia certyfikatów inwestycyjnych serii B.

Vivid Games 

Vivid Games chce pozyskać do 2,5 mln euro z oferty publicznej 2 mln akcji serii D, podała spółka. Firma opublikowała dziś memorandum informacyjne w związku z ofertą. >>>> 

JSW 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) nie prowadzi pracy związanych z procesem ewentualnej emisji akcji, poinformowała spółka. >>>>   

Gino Rossi 

Akcjonariusze Akcjonariusze Gino Rossi zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 r., podała spółka. "Postanawia się przeznaczyć zysk netto spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 5 821 738,10 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy w uchwałach walnego zgromadzenia.

Grupa Inpro 

Grupa Inpro zrealizowała w maju br. przedsprzedaż (rozumianą jako liczba podpisanych umów przedwstępnych netto) na poziomie 56 umów, tj. o prawie 37% więcej niż w maju 2014 roku, podała spółka. "Narastająco po pięciu miesiącach br. grupa Inpro podpisała 182 umowy przedwstępne netto wobec 170 w analogicznym okresie roku ubiegłego (wzrost o 7%)" - czytamy w komunikacie. Od stycznia do maja 2015 r. narastająco grupa wydała 151 mieszkań, czyli o prawie 12% więcej niż przed rokiem, podano także.

PKO BP 

Standard and Poor's obniżył długoterminowy rating kredytowy PKO Banku Polskiego do BBB+ z A- i jednocześnie podtrzymała krótkoterminowy rating kredytowy na poziomie A-2. Perspektywa jest 'negatywna', podał bank. >>>>  

LW Bogdanka  

Akcjonariusze Lubelskiego Węgla Bogdanka zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 119,05 mln zł z zysku netto za ub.r., wynoszącego 272,94 mln zł, na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 3,5 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Protektor

Protektor zawarł ze spółką Strefa 1 umowę najmu, której przedmiotem jest budowa i najem przez Protektora budynku, na który składa się hala magazynowo – produkcyjna o powierzchni ok. 6,45 tys. m2 oraz budynek biurowy o powierzchni ok. 0,56 tys. m2, który to budynek zostanie wybudowany przez Strefę 1 na nieruchomości o łącznej powierzchni 1,7 ha, położonej w Podstrefie Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Wartość umowy to 17 mln zł. "Strony ustaliły okres budowy na 9 miesięcy, natomiast okres najmu na 10 lat, licząc od dnia zakończenia czynności wydania przedmiotu najmu. Przez cały okres trwania umowy wynajmujący [Strefa 1] zobowiązuje się do niezbywania nieruchomości, jak i jej części, oraz tak całego prawa, jak i ułamka w prawie własności, bez uzyskania zgody najemcy [Protektora] na powyższe" - głosi komunikat.

Braster 

Braster zadebiutuje na rynku głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w środę, 24 czerwca, podała spółka. >>>>  

Krka 

Akcjonariusze Krka, d. d. zdecydowali o wypłacie 2,2 euro na akcję dywidendy brutto, podała spółka.

Krka Group spodziewa się, że osiągnie ponad 580 mln euro sprzedaży produktów i usług w I półroczu 2015 roku, o 3% mniej r/r, poinformował prezes Jože Colarič. >>>> 

Kerdos 

Kerdos Group wybrał trzy podmioty, którym złożył ofertę objęcia określonej ilości akcji serii J po 1,29 zł za akcję, podała spółka. >>>>  

Ghelamco  

Ghelamco Invest dokonało przydziału obligacji serii PPB o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, podała spółka. "Przedmiotem emisji było 500 000 obligacji na okaziciela serii PPB. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby obligacji objętych ofertą i ich ceny nominalnej wyniosła 50 000 000,00 zł. Cena nominalna jednej obligacji wynosiła 100 zł. Cena emisyjna jednej obligacji uzależniona była od terminu złożenia zapisów" - głosi komunikat.

Rafako 

Akcjonariusze Rafako zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2014 rok w wysokości 23,52 mln zł w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego. >>>>  

BGŻ BNP Paribas

Rada nadzorcza Banku BGŻ BNP Paribas powołała dwunastoosobowy zarząd z Józefem Wancerem na czele na nową trzyletnią kadencję w dotychczasowym składzie, podała instytucja.>>>> 

Famur

Akcjonariusze Famuru postanowili przeznaczyć zysk netto osiągnięty w 2014 roku w kwocie 48,18 mln zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego.

Grupy Azoty

W trakcie obrad walnego ING OFE zgłosiło projekt uchwały, który zakładał wypłatę 0,5 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 49,6 mln zł. Zgłoszona propozycja nie została jednak uchwalona przez walne zgromadzenie.>>>>   

PGNiG 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) obrało właściwy kurs działania, czego odzwierciedleniem jest m.in. rekordowy kurs akcji, uważa były wicepremier i minister gospodarki Janusz Steinhoff.>>>>