Zgodnie z treścią ugody, strony zrzekły się wszelkich roszczeń, w tym kar umownych.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zobowiązał się do nabycia wytworzonych w czasie realizacji umowy produktów: ortofotomapy i wideobanerów i zapłacenia za nie kwoty 1,65 mln zł brutto.

Qumak zobowiązał się natomiast do wycofania pozwu przeciwko urzędowi, złożonego 7 kwietnia br., w którym wnosił o zapłatę wynagrodzenia za realizację umowy oraz odszkodowania na pokrycie poniesionej szkody, a także ustalenia braku prawa do żądania od spółki zapłaty kary umownej z tytułu opóźnień oraz odstąpienia od realizacji umowy z winy wykonawcy.

"Zawarcie ugody z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w sporze dotyczącym odstąpienia od zlecenia na stworzenie platformy informacyjnej e-DolnyŚląsk jest krokiem poprzedzonym intensywnymi negocjacjami i popartym szczegółową analizą biznesową. (…) Warunki ugody zostały wypracowane obopólnie, z uwzględnieniem możliwości, potrzeb i ograniczeń zarówno spółki jak i urzędu" - powiedział prezes Qumaka Paweł Jaguś, cytowany w komunikacie. 

>>> Czytaj też: Zysk netto Qumaka wzrósł do 2,58 mln zł w I kw. 2015 r.

"Decyzja ta eliminuje szereg ryzyk, ogranicza ponoszone koszty oraz umacnia pozycję Qumak S.A. na rynku publicznym. Umożliwia również sprawną kontynuację procesu rekomercjalizacji produktów, aplikacji i oprogramowania, które powstały w efekcie prac nad platformą" - dodał prezes.

W lipcu 2013 r. Qumak zawarł z Województwem Dolnośląskim umowę opracowanie, wykonanie i wdrożenie bazy wiedzy o Dolnym Śląsku oraz związanej infrastruktury sprzętowo-programowej dla potrzeb projektu pn. Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska "e-Dolnyslask". W lutym 2015 r. do spółki wpłynęło odstąpienie przez zamawiającego od umowy z winy wykonawcy, które zdaniem zarządu spółki było bezzasadne. W marcu urząd naliczył spółce 26,8 mln zł kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy. W kwietniu br. Qumak złożył pozew w sądzie, domagając się ponad 95 mln zł od urzędu.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 577,5 mln zł w 2014 r.