"Zwyczajne walne zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2014 rok, w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 970 800 828,00 złotych. Dywidenda ma charakter pieniężny. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 7 złotych 43 grosze. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 130 659 600 sztuk" – czytamy w komunikacie.

ZWZ ustaliło także, że 6 lipca br. będzie dniem ustalenia prawa do dywidendy, a 24 lipca br. - terminem wypłaty dywidendy.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.