"EuroRating wskazuje, że gorsza perspektywa oceny wiarygodności kredytowej Bogdanki związana jest przede wszystkim z kontynuacją spadków cen węgla energetycznego na rynkach światowych, a także z nadprodukcją węgla na rynku polskim. Do pogarszania się sytuacji w branży przyczyniają się w ostatnim czasie dodatkowo działania państwowej spółki Kompania Węglowa, która w oczekiwaniu na otrzymanie dotacji rządowych, starając się utrzymać bieżącą płynność finansową, wyprzedaje zapasy węgla po bardzo niskich cenach" - czytamy w komunikacie. 

Jednocześnie EuroRating pozytywnie ocenia podejmowane przez spółkę działania, mające na celu ograniczenie ponoszonych kosztów oraz nakładów inwestycyjnych, a także dostosowanie wielkości wydobycia do zmniejszającego się popytu. Jednak wobec trudnej sytuacji rynkowej, agencja spodziewa się, że wyniki finansowe Bogdanki w perspektywie średnioterminowej mogą się nadal pogarszać

Do czynników negatywnych z punktu widzenia oceny ryzyka kredytowego spółki EuroRating zalicza także podjętą przez akcjonariuszy Bogdanki - wbrew rekomendacji zarządu - decyzję o wypłacie dywidendy za 2014 rok w kwocie 119 mln zł. 

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia ratingu nadanego spółce LW Bogdanka SA w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.