PZU

Warunek zawieszający umowę sprzedaży UAB DK PZU Lietuva (PZU Lietuva) przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) na rzecz Gjensidige Forsikring ASA, polegający na zakończeniu wydzielania aktywów i zobowiązań PZU Lietuva związanych z działalnością prowadzoną poprzez oddziały spółki w Łotwie i Estonii do grupy PZU SA., został spełniony, podało PZU. >>>> 

Ropczyce 

Zakłady Magnezytowe Ropczyce "absolutnie" nie zgadzają się ze stanowiskiem Urzędu Kontroli Skarbowej (UKS) w Rzeszowie, którego nieprawomocne decyzje nakładają na spółkę ok. 6,24 mln zł zobowiązań podatkowych plus odsetki, podała spółka. Ropczyce decyzje uważają za "krzywdzące i całkowicie niezgodne z oceną zarządu oraz opiniami specjalistów i ekspertów w tym biegłych sądowych", co zamierzają wykazać w drodze postępowania odwoławczego.>>>>  

Asbis 

Akcjonariusze Asbis zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2014 r. w całości na kapitał rezerwowy i przeprowadzeniu skupu akcji własnych w liczbie do 1 mln szt. za maksymalnie łącznie 0,5 mln USD, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. "Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, niniejszym deklaruje, że dywidenda za rok zakończony 31 grudnia 2014 r., zgodnie z rekomendacją rady dyrektorów spółki, nie będzie wypłacona. Zysk za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. zwiększy kapitał rezerwowy spółki" - czytamy w uchwale.

Grupa Duon 

Grupa Duon podwyższa prognozy finansowe na bieżący rok i zakłada osiągnięcie przychodów ze sprzedaży w wysokości 818,9 mln zł, wyniku na działalności operacyjnej (EBIT) w kwocie 35,0 mln zł, zysku EBITDA w wysokości 43,6 mln zł, zysku netto w kwocie 23,6 mln zł, podała spółka. >>>>  

Akcjonariusze Grupy Duon zdecydowali o przeznaczeniu 5,176 mln zł z zysku za rok obrotowy 2014 na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,05 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Rada nadzorcza Grupy Duon powołała na nową kadencję dotychczasowy zarząd spółki z Mariuszem Calińskim na czele, podała spółka.>>>>  

PKP Cargo  

Rada nadzorcza PKP Cargo wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania w ramach wykonania programu dobrowolnych odejść (PDO) u każdego z pracodawców działających w spółce, do łącznej kwoty nie wyższej niż 96,5 mln zł, podała spółka. >>>>  

Wojas 

Wojas zawarł z osobą fizyczną przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich udziałów w Chochołowskie Termy za znaczącą kwotę, jednak wobec braku wpłaty umowa uległa rozwiązaniu, podała spółka. "Umowa ta zawierała warunki zawieszające. Warunkiem zawieszającym umowy było m.in. wpłata pełnej kwoty za zbywane udziały do dnia 19.06.2015 r. Wobec braku wpłaty za zbywane udziały umowa uległa rozwiązaniu z dniem 19.06.2015 r. Wpłacony zadatek przez nabywcę ulega zatrzymaniu przez Wojas" - czytamy w komunikacie.

Kino Polska 

Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydowali przeznaczyć na dywidendę kwotę 14,2 mln zł z zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz kwotę 5,62 mln zł z kapitału zapasowego, co daje 1 zł brutto na akcję, podała spółka.  >>>> 

Krka 

Zarząd giełdy postanowił wznowić obrót akcjami spółki Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto od czwartku, 25 czerwca, podała GPW. >>>>  

Bank Spółdzielczy w Limanowej

Bank Spółdzielczy w Limanowej dokonał przydziału nowej emisji 5 tys. niezabezpieczonych obligacji serii BSL0525 o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł, podała instytucja. Celem emisji jest wzrost poziomu funduszy własnych poprzez powiększenie poziomu kapitału Tier II. "Środki pieniężne pozyskane z emisji obligacji zwiększą poziom funduszy własnych banku, zwiększając bezpieczeństwo jego funkcjonowania na rynku finansowym oraz umożliwią emitentowi efektywniejszą realizację celów bieżącej działalności statutowej. Wzmocnienie bazy kapitałowej umożliwi realizację optymalnego scenariusza strategicznego, zakładającego kontynuację zrównoważonego rozwoju oraz utrzymanie silnej pozycji na konkurencyjnym rynku usług bankowych" - czytamy w komunikacie. Emisja opiewała na łącznie 10 tys. obligacji. Termin wykupu wyznaczony został na 15 maja 2025 r. Obligacje przydzielono 10 oferentom, w tym 6 firmom i czterem osobom fizycznym, podano w komunikacie.

Echo Investment  

Lisala Sp z o.o. wezwała do sprzedaży 100 897 904 akcji Echo Investment, stanowiących 24,45% kapitału spółki, po cenie 6,75 zł za sztukę, podał pośredniczący w transakcji Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Zapisy przyjmowane będą od 14 do 29 lipca br. >>>>  

Braster  

Akcje Brastera zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji spadł o 7,95% do 14,7 zł. >>>>  

Kogeneracja 

Akcjonariusze Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja przeznaczyć całość zysku netto za rok 2014 w kwocie 168,49 mln zł na zasilenie kapitału rezerwowego, podała spółka. >>>>  

Orange

Orange Polska wprowadza nową ofertę cenową i pakiety łączące usługi stacjonarne i mobilne w ramach Neostrady z "niemal historyczną" obniżką cen. Operator liczy, że będzie ona hitem, szczególnie wśród rodzin, które dotychczas korzystały z internetu stacjonarnego, poinformował prezes Bruno Duthoit.

ZM Henryk Kania 

ZM Henryk Kania rozszerzają współpracę z Tesco w Wielkiej Brytanii - wzbogacony zostanie asortyment wędlin oferowanych w tym kraju. Henryk Kania liczy, że w ciągu 3 lat udział eksportu sięgnie kilkunastu procent przychodów spółki, poinformowała członek zarządu Dominika Rąba. "W ramach umowy z brytyjskim gigantem rozszerzony zostanie asortyment wędlin dostępnych w tym kraju pod marką Henryk Kania" - czytamy w komunikacie. Współpraca spółki z Tesco w Wielkiej Brytanii trwa już 7 lat.

PGE   

Akcjonariusze Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zdecydowali o przeznaczeniu 1,46 mld zł na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,78 zł na akcję, podała spółka.  >>>>  

Boryszew 

Boryszew dokonał przedterminowego wykupu 6 sztuk obligacji imiennych serii BA o wartości nominalnej 500 000 euro każda i o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 3 000 000 euro, objętych przez Impexmetal, podała spółka. "Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w dniu 13 września 2013 roku, z terminem wykupu w dniu 30 września 2015 roku. Obligacje zostały nabyte w celu umorzenia za kwotę równą ich wartości nominalnej powiększonej o odsetki należne do dnia wykupu" - czytamy w komunikacie.

Esotiq & Henderson 

Oferta publiczna Esotiq & Henderson o wartości ok. 16 mln zł rozpocznie się w czwartek od budowy księgi popytu i zapisów w transzy inwestorów indywidualnych, poinformował prezes Adam Skrzypek. Spółka, notowana obecnie na NewConnect, planuje debiut na parkiecie głównym GPW w połowie lipca. >>>>  

Esotiq & Henderson, z uwzględnieniem rekomendacji Vestor DM, ustalił cenę maksymalną w ofercie publicznej na poziomie 38,5 zł za jedną akcję, podała spółka. >>>>  

AmRest

AmRest Polska sfinalizował umowę zakupu 100% udziałów w S.C. Marinopoulos Coffee Company III S.r.l. (MCC Romania) oraz Marinopoulos Coffee Company Bulgaria EOOD (MCC Bulgaria) od Marinopoulos Coffee SEE B.V. za łączną cenę sprzedaży 16,4 mln euro, podał AmRest Holdings. >>>>  

Unibep

Unibep podpisał umowę na wybudowanie w technologii modułowej trzech budynków w miejscowości Stjørdal w Norwegii za cenę 34,75 mln NOK, tj. ok. 16,54 mln zł netto, podała spółka. 

BGŻ BNP Paribas 

Bank BGŻ BNP Paribas rozpocznie 29 czerwca działalność pod nową marką, obejmującą oddziały obu połączonych banków BGŻ i BNP Paribas Bank Polska, nową stronę internetową i telefoniczną obsługą klienta, poinformowali przedstawiciele banku. >>>>  

Dolnośląskie Surowce Skalne  

Syndyk masy upadłości spółki Dolnośląskie Surowce Skalne (DSS) wybrał ofertę złożoną przez spółkę Kompania Górnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach za kwotę 31 mln zł w postępowaniu na nabycie przedsiębiorstwa DSS, podała spółka. >>>>  

Plaza Centers 

Plaza Centers ma umowę sprzedaży dwóch działek w rumuńskim mieście Iasi o łącznej powierzchni 46,5 tys. m2 za kwotę 7,3 mln euro brutto, podała spółka. "Nieruchomości te nie były obciążone długiem. Zgodnie z planem restrukturyzacji spółki, 75% środków gotówkowych pozyskanych z tych transakcji zostanie przekazane obligatariuszom spółki przed końcem września 2015 r. w ramach wcześniejszej spłaty kapitału" - czytamy w komunikacie.

Feerum 

Feerum zawarło umowę z DTS Sp. z o.o. na dostarczenie, zamontowanie oraz uruchomienie kompleksu magazynowo-suszarniczego w terminie do dnia 30 września 2015 r. za 14,39 mln zł netto, podała spółka. "Strony ustaliły wysokość wynagrodzenia spółki z tytułu wykonania umowy na łączną kwotę 14 385 052,00 zł netto, które płatne będzie w ratach" - czytamy w komunikacie.

Synthos 

Akcjonariusze Synthosu zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 330,81 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Farmacol 

Akcjonariusze Farmacolu zdecydowali przeznaczyć zysk netto za rok w kwocie 55,68 mln zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy, podano w uchwałach walnego zgromadzenia.

Midas 

Akcjonariusze Midasa zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2014 r. w wysokości 12,38 mln zł w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Comarch 

Akcjonariusze Comarchu zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2014 r. w całości na kapitał zapasowy, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. "Walne zgromadzenie postanawia, że wypracowany w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku zysk netto w kwocie w 41 048 275,65 zł zostaje w całości przekazany na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale.

Mercator Medical 

Akcjonariusze Mercator Medical zdecydowali o przeznaczeniu 2,16 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,25 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>>  

mBank 

mBank dokonał wcześniejszej spłaty pożyczki podporządkowanej w wysokości 90 mln CHF (tj. 359,02 mln zł według kursu NBP z dnia 24 czerwca br.), podała instytucja. >>>>  

BZ WBK 

Bank Zachodni WBK wyemitował 485 tys. obligacji 3-letnich na okaziciela o wartości nominalnej 1 000 zł każda, podał bank. "Obligacje o zmiennym oprocentowaniu na poziomie WIBOR 6M plus marża 1,05 % w skali roku wyemitowano w ramach emisji niepublicznej z trzyletnim terminem wykupu przypadającym na 25 czerwca 2018 r. Wszystkie obligacje o łącznej wartości 485 000 000 zł zostały objęte przez obligatariuszy. Emitent zamierza wprowadzić obligacje do obrotu na ASO organizowanym przez BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie" - głosi komunikat.

ZUE 

ZUE złożyło ofertę z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym na "Utrzymanie, konserwację i naprawę infrastruktury tramwajowej w Krakowie w latach 2015-2018". Wartość oferty wynosi 42,3 mln zł netto (52 mln zł brutto), podała spółka.  Zamawiającym jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.  "Wartość netto złożonej przez spółkę oferty: 42,3 mln zł. Wartość brutto złożonej przez Spółkę oferty: 52,0 mln zł. Termin realizacji zadania: 3 lata. Zamawiającemu przysługuje 60 dni na sprawdzenie złożonych ofert i wybór oferty najkorzystniejszej" - czytamy w komunikacie.