4Fun Media  

4fun Media modyfikuje plany rozwoju na 2015 rok, zwiększając wydatki na działania związane ze wzrostem rozpoznawalności marki 4FUN. W efekcie, każdy z kanałów zostaje repozycjonowany, a dwa z nich zmieniają dotychczasowe nazwy z mjuzik.tv na 4FUN HITS oraz z TV DISCO na 4FUN FIT&DANCE, poinformował prezes Rafał Baran. Celem jest, aby marka 4FUN stała się "czymś więcej niż telewizją, integrując ze sobą świat brandów, rozrywki i show biznesu", co ma wykreować nowe źródła przychodów. >>>>  

CCC  

Akcjonariusze CCC zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 115,2 mln zł z zysku jednostkowego netto za rok 2014 na dywidendę, co daje wypłatę w wysokości 3 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Komputronik  

Komputronik rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 4,79 mln zł z zysku za rok obrotowy 2014/2015 (zakończony 31 marca 2015 r.), wynoszącego 13,36 mln zł, co da wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

PZU  

Rada nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) S.A. powołała czterech członków zarządu spółki na nową trzyletnią kadencję, podała spółka. >>>> 

PZU i Centrum Medyczne Gamma rozpoczęły negocjacje z kilkoma szpitalami ortopedycznymi w różnych lokalizacjach w Polsce. Do końca roku planowane jest przejęcia większościowych kilku placówek, podało PZU.>>>>   

Selena FM  

Selena FM przyjęła ofertę objęcia obligacji o wartości do 60 mln zł, które wyemituje AD Niva - spółka posiadająca 50,5% głosów na walnym zgromadzeniu Seleny FM, podała spółka. "Zgodnie z ofertą, AD Niva wyemituje obligacje imienne, niezabezpieczone, skierowane wyłącznie i w całości do jednego nabywcy jakim będzie Selena FM S.A. Obligacje mogą być emitowane w kilku transzach, cena emisyjna 1 obligacji wynosi 500 tys. zł. Wartość nominalna obligacji odpowiada ich cenie emisyjnej. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na 6,7% w skali roku. Wykup obligacji nastąpi po cenie nominalnej, najpóźniej w terminie 31 grudnia 2017 r." - czytamy w komunikacie.  Jedynym udziałowcem AD Niva sp. z o.o. jest Krzysztof Domarecki - przewodniczący rady nadzorczej Seleny FM.

PZ Cormay  

PZ Cormay zawarł z Apacor Ltd umowę, na mocy której zostanie dystrybutorem produktów diagnostycznych Apacor w Polsce, Rosji, na Ukrainie i 4 innych krajach na Wschodzie, podała spółka. "Spółka zawarła umowę z Apacor Ltd, Unit 5, The Sapphire Centre, Fishponds Road, Wokingham, Berkshire RG41 2QL England (Apacor). Przedmiot umowy obejmuje dystrybucję i promocję produktów diagnostycznych Apacor przez spółkę na terenie Armenii, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu, Polski, Rosji i Ukrainy" - czytamy w komunikacie.

Wasko  

Zarząd Wasko podjął uchwałę przewidującą emisję obligacji imiennych o wartości nominalnej do 20 mln zł, z terminem zapadalności do 30 czerwca 2016 r., podała spółka. Środki z emisji zostaną wykorzystane do wykupu przed terminem innych obligacji, co ma przynieść obniżenie kosztów finansowych. "Zgodnie z podjętą przez zarząd uchwałą, Wasko S.A. wyemituje nie więcej niż 20 obligacji imiennych, niezabezpieczonych, o wartości nominalnej 1 mln zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 20 mln zł. Cena emisyjna będzie równa wartości nominalnej obligacji" - czytamy w komunikacie. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 3,5% w skali roku i zostaną wykupione do dnia 30 czerwca 2016 roku. Wypłata odsetek będzie następować w dniach: 31.12.2015 r., 30.06.2016 r., podano także.

Wikana 

Wikana uzyskała pozwolenie na użytkowanie budynku nr 6 na osiedlu Świerkowa Aleja w Zamościu, o łącznej powierzchni użytkowej blisko 3 tys. m2, podała spółka. "To kolejne, czwarte już w tym roku pozwolenie na budowę, które otrzymaliśmy w terminie. Pokazuje to, że Wikana odbudowuje renomę solidnego dewelopera wśród klientów i odczuwa pozytywne efekty restrukturyzacji" - powiedział prezes Robert Pydzik, cytowany w komunikacie.

EFM 

Europejski Fundusz Medyczny (EFM) przydzielił i wyemitował obligacje na okaziciela serii G4 o łącznej wartości nominalnej 2,5 mln zł, podała spółka. "Emisja opiewa na 25 sztuk obligacji na okaziciela serii G4 o łącznej wartości nominalnej 2 500 000 zł. Zgodnie z uchwałą nr 2/6/15 w sprawie określenia warunków emisji obligacji na okaziciela serii G4, będą to obligacje jednoroczne, odsetkowe, niezabezpieczone i będą miały formę dokumentu. Obligacje serii G4 nie będą objęte wnioskiem o wprowadzenie do notowania w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst" - czytamy w komunikacie. 

Grupa Nokaut, HubStyle 

Sąd zarejestrował zmianę nazwy Grupy Nokaut na HubStyle, podała spółka. Jednocześnie ze zmianą powołano nowego wiceprezesa i zaktualizowano strategię grupy. >>>>  

DM WDM  

Dom Maklerski WDM zdecydował o rozpoczęciu procesu poszukiwania inwestora, który będzie wspierał spółkę w dalszym rozwijaniu jej podstawowej działalności, podała firma. >>>>  

Orco 

Orco Property Group zakończyło postępowania upadłościowe dla trzech węgierskich spółek zależnych, podała firma. >>>>  

PKO BP 

Akcjonariusze PKO Banku Polskiego przeznaczyli zysk netto za 2014 r. na kapitały zapasowy i rezerwowy, podała instytucja. >>>>  

Robyg 

Robyg kupił 49% udziałów spółki, która jest właścicielem działki o powierzchni ok. 21 tys. m2 w warszawskiej dzielnicy Bemowo i wartości księgowej ok. 26 mln zł, podała spółka. Na działce ma powstać ok. 450 mieszkań. Wcześniej w czerwcu Robyg informował o zakupie dwóch innych działek na Bemowie, o powierzchniach 2,2 ha i 3,5 ha. Spółka realizuje już w tej dzielnicy inwestycję Young City. Docelowo miasteczko Robyg Young City obejmie łącznie nawet 3 000 mieszkań. Z tej liczby 600 lokali już zostało oddanych do użytkowania, a 500 mieszkań jest w budowie.

BZ WBK 

Liczba klientów Banku Zachodniego WBK, korzystających z bankowości mobilnej wzrosła do 560 tys. na koniec I kw. br. Bank w III kwartale wprowadzi nowe usługi w tym kanale, w tym. m.in. platformy FX, poinformowała dyrektor bankowości elektronicznej BZ WBK Katarzyna Prus-Malinowska. >>>>  

GPW 

Akcjonariusze GPW zdecydowali o wypłacie 2,4 zł na akcję dywidendy, podała spółka. >>>>   

Arteria

Akcjonariusze Arterii zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy, wynika z uchwał walnego. "(...) podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedmiotem obrad była m.in. uchwała zgłoszona przez uprawnionego akcjonariusza tj. Allianz FIO dotycząca wypłaty przez spółkę dywidendy w 2015 roku (...). Za przyjęciem uchwały głosowały 289 453 głosy, przeciw 1 674 065 głosów przy 420 000 głosach wstrzymujących się.

Trakcja 

Akcjonariusze Trakcja PRKiI zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 rok, wynika z uchwał podjętych na zwyczajnym walnym zgromadzeniu. „Zwyczajne walne zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w kwocie 49 796 677,84 zł zostanie przeznaczony:
1. w kwocie 6 631 213,92 złotych na pokrycie strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31
grudnia 2012 r.,
2. w kwocie 43 165 463,92 złotych na kapitał zapasowy" – czytamy w uchwale.

PCC Rokita 

PCC Rokita dokonało przydziału 200 tys. obligacji serii CA. Złożono 397 zapisów na 262 638 obligacji, podała spółka W ramach publicznej oferty oferowanych było łącznie 200 000 obligacji serii CA po cenie emisyjnej równej 100 zł. Przydziału obligacji serii CA w dokonano w dwóch etapach.

Echo

Echo Investment zawarło umowę zlecenia wystawienia gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU) na rzecz FTF Columbus do kwoty 180 mln zł. Gwarancja będzie zabezpieczać płatność kar umownych lub udziału w hipotetycznym zysku spółki z inwestycji w spółkę Projekt Echo - 70,  przewidzianych w umowie opcji sprzedaży i podziału zysku, wynika z komunikatu Echo.

Ghelamco Invest 

Ghelamco Invest Sp. z o.o. przeprowadziło emisję obligacji na okaziciela serii PPB o wartości 50 mln zł, podała spółka. Obligacje zostały wyemitowane w ramach II Publicznego Programu Emisji, w tym Obligacje serii PPB, zostały zabezpieczone poręczeniem ustanowionym przez Granbero Holdings Limited z siedzibą w Limassol, Cypr, do wysokości 450.000.000 zł. "Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji do dnia wykupu. Oprocentowanie jest zmienne, równe stawce WIBOR 6M, powiększonej o marżę w wysokości 4,0 p.p. w skali roku. Płatność odsetek będzie dokonywana w dniu zakończenia danego okresu odsetkowego" - czytamy w komunikacie.

Erbud,  LC Corp 

Erbud zawarł z LC Corp Invest XV Sp. z o.o. Projekt 5 warunkową umowę o wybudowanie budynków wielorodzinnych we Wrocławiu przy ul. Tęczowej, podał Erbud. Wartość umowy netto 28,85 mln zł.

Newag 

Newag zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu podział zysku spółki netto za rok 2015 poprzez wypłatę dywidendy w wysokości łącznie 45 mln zł, czyli 1 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>>  

Vivid Games 

Cena emisyjna nowych papierów Vivid Games została ustalona na maksymalnym poziomie 5 zł za akcję, podała spółka. >>>>