"Zwyczajne walne zgromadzenie Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (...) w związku z wykazaniem w rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku zysku netto w wysokości 36 156 577,01 złotych, mając na uwadze rekomendację zarządu spółki o sposobie dokonania podziału zysku oraz ocenę rady nadzorczej spółki dotyczącą tego wniosku, postanawia przeznaczyć kwotę zysku na kapitał zapasowy spółki, z którego dokona dalszej dystrybucji środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych" – czytamy w uchwale.

W dalszej części uchwały ZWZ postanowiło przeznaczyć środki z kapitału zapasowego w następujący sposób:
- kwotę 32 500 000 zł na kapitał rezerwowy, utworzony w celu nabycia akcji własnych spółki, w tym pokrycia kosztów tego nabycia;
- kwotę 3 615 657,7 zł, stanowiącą 10 % zysku za 2014 r., na cele społeczne.

Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.