Grupa Lotos 

Rada nadzorcza Grupy Lotos powołała zarząd na IX wspólną kadencję w niezmienionym składzie, podała spółka. >>>>

Bioton 

NovoTek Pharmaceuticals Limited z siedzibą w HongKongu ogłosił wezwanie na 28,34 mln akcji Biotonu, stanowiących 33% kapitału, po cenie 7 zł, podano w ogłoszeniu o wezwaniu. Zapisy będą przyjmowane od 16 lipca do 7 sierpnia. >>>>   

Action  

Action prognozuje, że w 2015 r. odnotuje przychody rzędu 5,676 mln zł i zysk netto w wysokości 62,09 mln zł, po korekcie w dół wobec ostatniej prognozy, podała spółka. >>>>  

Solar Company 

Akcjonariusze Solar Company zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto na kapitał rezerwowy, bez przeznaczania kwot na wypłatę dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. "Zwyczajne walne zgromadzenie (…) postanawia rozporządzić zyskiem netto w kwocie 3 785 646,33 zł, wynikającym ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A., sporządzonego na dzień bilansowy 31 grudnia 2014 roku, za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, w ten sposób, że przeznaczyć przedmiotowy zysk w całości na kapitał rezerwowy, utworzony z odpisów zysku netto" – czytamy w uchwale.

Rada nadzorcza Solar Company powołała zarząd na nową kadencję, ze Stanisławem Bogackim ponownie jako prezesem, podała spółka. >>>>  

Protektor 

Akcjonariusze Protektora zdecydowali o przeznaczeniu 5,52 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,29 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Comp 

Comp wykupił obligacje o łącznej wartości nominalnej 2,5 mln zł wyemitowane przez Safe Computing, podała spółka. "Spółka, jako następca prawny spółki przejętej Safe Computing Sp. z o.o. (...), wykupiła 25 obligacji imiennych niezabezpieczonych o wartości nominalnej 100.000 złotych każda, od podmiotu zależnego wyemitowanych przez Safe Computing Sp. z o.o." - czytamy w komunikacie.

W Investments 

Akcjonariusze W Investments zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2014 r., wynika z uchwał walnego. >>>> 

Murapol 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wyznaczył na 30 czerwca pierwszy dzień notowania na Catalyst obligacji serii P spółki Murapol, podała giełda. >>>>  

PCZ  

Do sądu rejonowego we Wrocławiu został złożony wniosek o upadłość PCZ z możliwością zawarcia układu, podała spółka. >>>> 

American Heart of Poland 


American Heart of Poland nabył w celu umorzenia obligacje o łącznej wartości 99 mln zł, podała spółka. Spółka nabyła 39,3 tys. obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 39,3 mln zł, 40 tys. obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł oraz 20 tys. obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł.

GTC 

Globe Trade Centre S.A. (GTC), pomyślnie zrestrukturyzowało kredyty swoich rumuńskich podmiotów zależnych, udzielone przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), podało GTC. >>>>  

ABC Data 

ABC Data chce być numerem jeden w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i mieć 1 mld zł wyceny w 2018 r., poinformowała prezes Ilona Weiss, ogłaszając strategię spółki na lata 2016-2018. Ogłoszona przez ABC Data strategia rozwoju na lata 2016-2018 nie wpłynie na politykę dywidendy spółki, poinformowała prezes Ilona Weiss. ABC Data chce zwiększyć udział w polskim rynku do 25%, a liczbę resellerów do 10,5 tys. na koniec 2018 r. >>>>  

Rafako 

Rafako podpisało ze STU Ergo Hestia umowę o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych w ramach przyznanego limitu gwarancyjnego. Kwotę limitu gwarancji ustalono na 40 mln zł, podała spółka. "Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Łączna wartość limitów gwarancyjnych zawartych przez grupę Rafako w 2015 r. wynosi 91 mln zł. Grupa finalizuje rozmowy z kolejnymi instytucjami finansowymi dotyczące udzielenia nowych limitów gwarancyjnych" - czytamy w komunikacie przesłanym ISBnews.

BVT

BVT - spółka zajmująca się windykacją pakietów wierzytelności masowych - wycofała złożony wniosek o wprowadzenie jej akcji do obrotu na rynku NewConnect, ale w dalszym ciągu zamierza zadebiutować na alternatywnym rynku, podała firma. >>>>  

Cyfrowy Polsat  

Cyfrowy Polsat zawarł umowę ramową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR), w związku z tym, że bank rozważa nabycie obligacji spółki, podał Cyfrowy Polsat. "Zawarcie umowy ramowej nie rodzi po stronie EBOR kontraktowego obowiązku nabycia obligacji spółki" - zaznaczono w komunikacie. W ramach umowy, Cyfrowy Polsat zobowiązał się do działania zgodnie z wymogami działalności stosowanymi przez EBOR (EBRD Designated Performance Requirements) oraz wytycznymi antykorupcyjnymi EBOR. Umowa określa również zobowiązania spółki, w szczególności w zakresie ochrony środowiska. 

Pharmena  

Pharmena zakończyła rekrutację pacjentów do dalszych badań klinicznych nad cząsteczką MNA-1. Ich wyniki będą znane na przełomie 2015/2016 r., poinformował prezes Konrad Palka. Jednocześnie spółka intensywnie zabiega o pozyskanie kolejnych zagranicznych partnerów w sprzedaży produktów dermokosmetycznych na Bliskim Wschodzie i w Europie Zachodniej. >>>>  

Capital Park 

Capital Park spodziewa się, że uzyska pozwolenie na użytkowanie budynku Delta w ramach Eurocentrum Office Complex w Warszawie pod koniec br. Budynek Delta o powierzchni 27 tys. m2 został zwieńczony wiechą zgodnie z harmonogramem, poinformowała szef Development and Construction Sylwia Filewicz. "Wiecha to jeden z kamieni milowych w realizacji projektu. Inwestycja postępuje zgodnie z zakładanym harmonogramem, co oznacza, że pod koniec tego roku spodziewamy się pozwolenia na użytkowanie, a pierwsi najemcy będą mogli wprowadzić się już do budynku na początku 2016 roku" - powiedziała Filewicz, cytowana w komunikacie.

Vindexus 

Akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydowali o przeznaczeniu 1,16 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, wynika uchwał walnego. >>>>  

JSW 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) rozpoczęła wydobycie w ścianie XV kopalni Knurów-Szczygłowice, której uruchomienie opóźniło się w związku z pożarem ściany XIV w lutym, podała spółka. "W piątek, 26 czerwca ruszyła ściana XV w pokładzie 405/1, której możliwości wydobywcze szacowane są na niemal 4 000 ton węgla na dobę. I, co najważniejsze, jest to węgiel koksowy, na który jest duże zapotrzebowanie na krajowym i europejskim rynku koksowniczym" - czytamy w komunikacie.

Delko 

Delko złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad Delkor, podał Urząd.  >>>>   

Victoria Dom 

Victoria Dom zakończyła proces emisji trzyletnich obligacji o wartości 15 mln zł, podała spółka. Obligacje objęli krajowi inwestorzy instytucjonalni. "W trybie oferty niepublicznej zostało wyemitowanych 15 000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Zapisy na obligacje trwały od 25 do 26 czerwca 2015 roku" – czytamy w komunikacie. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 5,6% w skali roku.

ZE PAK 

Akcjonariusze Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) zdecydowali o przeznaczeniu 60,99 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 1,2 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Atlas Estates

Mantezja 3 - spółka zależna Atlas Estates - zawarła z Bankiem Pekao i Pekao Bank Hipoteczny umowę kredytu w wysokości łącznej 53,5 mln euro na m.in. spłatę pożyczki zaciągniętej na finansowanie budowy hotelu Hilton w Warszawie, podała spółka. "Podstawowym celem kredytu jest spłata pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy kredytu zawartej z Österreichische Volksbanken - Akitengesellschaft z siedzibą w Wiedniu w dniu 8 kwietnia 2004, która została wtedy udzielona w celu, między innymi, finansowania budowy hotelu znanego jako Hilton Warsaw and Convenetion Centre" - głosi komunikat. Dzień ostatecznej spłaty nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2025 r.

CEZ 

CEZ wydłużył postój Bloku 2 elektrowni jądrowej w Temelinie na czas naprawy generatora parowego do 4 tygodni, podała spółka. "Ponowne podłączenie do sieci powinno nastąpić nastąpić na koniec lipca" - czytamy w komunikacie. Spółka podkreśla, że nie ma zagrożenia promieniotwórczego. Blok 1 pracuje z wykorzystaniem 96% mocy. Postój Bloku 1, w celu wymiany części paliwa, zaplanowano na okres od 10 lipca do końca sierpnia, podano również.

Wielton 

Rada nadzorcza Wieltonu powołała czterosobowy zarząd z Mariuszem Golcem jako prezesem na IV wspólną kadencję, podała spółka. >>>> 

Briju

Akcjonariusze Briju zdecydowali na walnym zgromadzeniu o wykreśleniu ze statutu spółki punktu dotyczącego upoważnienia zarządu do emisji akcji, a także o niewypłacaniu dywidendy za 2014 r., wynika z uchwał walnego. >>>>  

TelForceOne 

Akcjonariusze TelForceOne zdecydowali o przeznaczeniu 0,82 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,1 zł na akcję, wynika z uchwał walnego. >>>>  

BBI Development

BBI Development uzyskał pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego w projekcie Koneser (Kwartał E2), podała spółka. "W dniu 24 czerwca 2015 roku stała się ostateczna decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy (...) udzielająca spółce zależnej, tj. Realty 3 Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 6 Sp. k. pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego (Kwartał E2) wielorodzinnego z dwupoziomowym garażem podziemnym wraz za zjazdami nr 5 i 6 oraz chodnikiem na nieruchomości przy ul. Markowskiej 22 w Warszawie (projekt Koneser)" - głosi komunikat.