Comarch 

Bonus Development, spółka zależna Comarchu, zawarła z bankiem Pekao umowę kredytu budowlano-inwestycyjnego na finansowanie i refinansowanie nie więcej niż 90% kwoty kosztów netto inwestycji, związanych z przebudową budynku pofabrycznego oraz budową przyległego budynku biurowego w Łodzi. Wysokość kredytu to maksymalnie 38,8 mln zł, podała spółka. Kredyt zostanie udostępniony w euro, okres kredytowania trwa do 28 czerwca 2030 r., oprocentowanie kredytu oparte jest na stopie zmiennej. Uruchomienie kredytu powinno nastąpić do 28 czerwca 2017 roku, podano w komunikacie.

Robyg 

Robyg wyemitował w ramach oferty prywatnej 600 sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii N o łącznej wartości nominalnej i emisyjnej 60 mln zł, podała spółka.>>>>  

Orphée 

Tomasz Tuora poinformował, że zdecydował o odejściu z funkcji przewodniczącego Rady Dyrektorów spółki Orphée. >>>>  

Mirbud 

Mirbud zawarł z Demuth Sigma umowę zakupu 21 427 900 akcji Expo Arena w Ostródzie, co stanowi niemal wszystkie (z wyjątkiem 100) akcje spółki, za 8,5 mln zł, podał Mirbud. Pozostałe akcje w ilości 100 posiada Gmina Ostróda.

Pragma Inkaso 

Akcjonariusze Pragma Inkaso zdecydowali o przeznaczeniu 3,68 mln zł na dywidendę z zysku za 2014 r. i lata ubiegłe, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Energa 

Energa kończy prace modernizacyjne sieci ciepłowniczych w Kaliszu i Ostrołęce, o łącznej wartość ponad 58 mln zł, podała spółka. >>>>  

Wielton 

Akcjonariusze Wieltona zdecydowali o przeznaczeniu 14,49 mln zł na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości łącznie 0,24 zł na akcję w dwóch transzach, podała spółka. >>>>  

Poczta Polska 

Poczta Polska chce skupić się na e-commerce i zwiększyć przychody w tym segmencie o 100% do 1,5 mld zł, podała firma. Pracuje także nad rozwojem infrastruktury logistycznej.  >>>> 

Selvita 

Selvita może otworzyć nowe laboratorium w Polsce jeszcze w tym roku i w pierwszym etapie zatrudnić w nim 15-20 osób, poinformował ISBnews wiceprezes ds. finansowych Bogusław Sieczkowski. Jednocześnie spółka rozwija sprzedaż zagraniczną i planuje m.in. otwarcie drugiego biura spółki zależnej w USA.

TMR  

Tatry Mountain Resorts (TMR) odnotowało 3,76 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie roku finansowego 2014/2015 (tj. 1 listopada 2014 - 30 kwietnia 2015) wobec 2,77 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Lux Med 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził zgodę na przejęcie przez Lux Med spółki Magodent, podał Urząd. >>>>  

Zortrax  

Oferta publiczna Zortrax rozpocznie się w czwartek, 2 lipca, od przyjmowania zapisów na akcje od obligatariuszy i w transzy otwartej. Spółka oferuje w ramach pre-IPO 162,5 tys. akcji po 32,5 zł za sztukę. >>>>  

JSW  

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy w celu budowy elektrociepłowni w Radlinie przez JSW Koks oraz Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP), podał Urząd. "Koncentracja ma polegać na utworzeniu spółki celowej, do której JSW Koks wniesie nieruchomości, a także kompletną dokumentację inwestycyjną, projektową i administracyjno-prawną, natomiast ARP zapewni środki finansowe na realizację wspólnego projektu" – czytamy w komunikacie.

Budimex 

Budimex podpisał ze spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie, działającą w imieniu miasta Poznań oraz Aquanet umowę na budowę i rozbudowę dróg dla potrzeb Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych (ITPOK), wartą 68,69 mln zł netto. >>>>  

Budimex złożył najtańszą ofertę, wartą 343,91 mln zł brutto, na zaprojektowanie i budowę pierwszego odcinka drogi ekspresowej S6, Goleniów - Nowogard (węzeł Goleniów Północ /z węzłem/ - początek obwodnicy Nowogardu), podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). >>>> 

Global City Holdings 

Akcjonariusze Global City Holdings (GCH) zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 r., wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Upoważniono także radę dyrektorów do emisji i skupu akcji. "Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy (...) postanawia uznać decyzję rady dyrektorów w sprawie przeznaczenia zysku w wysokości 18,4 mln euro za rok obrotowy 2014 na powiększenie rezerwy ogólnej oraz podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy w wysokości zero za rok obrotowy 2014, zgodnie z propozycją rady dyrektorów przedstawioną w raporcie rocznym za 2014 r." - czytamy w uchwale. ZWZ upoważniło także radę dyrektorów GCH na okres 5 lat do wyemitowania akcji, w tym z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy.

Pfleiderer Grajewo 

Pfleiderer Grajewo przeprowadzi odwrotne przejęcie Pfleiderer GmbH, sfinansowane z oferty nowych akcji. Celem transakcji jest pełna integracja grupy, podała spółka.  >>>> 

Pfleiderer Grajewo zamierza po integracji z Pfleiderer GmbH wdrożyć politykę dywidendową zakładającą wypłatę 25-50% skonsolidowanego zysku netto akcjonariuszom począwszy od zysku za 2016 r., podała spółka. >>>> 

Ghelamco 

Ghelamco Invest wyemitowało obligacje na okaziciela serii PPC o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł, podała spółka. Cel emisji nie został określony. "Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji do dnia wykupu. Oprocentowanie jest zmienne, równe stawce WIBOR 6M, powiększonej o marżę w wysokości 4,0 pkt proc. w skali roku. Płatność odsetek będzie dokonywana w dniu zakończenia danego okresu odsetkowego. Wykup obligacji nastąpi poprzez świadczenie pieniężne w dacie wykupu tj. 16 czerwca 2019 r. według wartości nominalnej obligacji. W dacie wykupu emitent zapłaci również kwotę odsetek za ostatni okres odsetkowy" - czytamy w komunikacie. Wyemitowane obligacje będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst, podano również.

Enea 

Akcjonariusze Enei zdecydowali o przeznaczeniu 207,48 mln z zysku netto za 2014 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,47 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Milestone 

Milestone Medical dostarczył pierwsze systemy dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego CompuFlo do dystrybutorów i liderów opinii w Europie, poinformował prezes Leonard Osser. Jednocześnie spółka czyni postępy w badaniach klinicznych w USA i oczekuje kolejnych umów na dystrybucję produktów na terenie Europy jeszcze w tym roku. >>>>  

Warimpex 

Grupa Warimpex zawarła umowę leasingu zwrotnego, której przedmiotem jest andel's hotel Łódź. Umowa została zawarta na siedem lat z bankiem mLeasing, spółką zależną mBanku, podał Warimpex. "W ramach umowy bank zapewni finansowanie w wysokości ponad 45 mln euro. Jest to jedna z największych transakcji tego typu na polskim rynku. Operatorem andel's hotel Łódź pozostanie Warimpex, natomiast zarządzaniem hotelem zajmie się Vienna International Hotelmanagement AG" - czytamy w komunikacie.

GTC 

Akcjonariusze Globe Trade Centre (GTC) zdecydowali o emisji do 140 mln nowych akcji serii K z prawem poboru, przy cenie emisyjnej nie niższej niż 5 zł za akcję, wynika z uchwał podjętych na zwyczajnym walnym zgromadzeniu. >>>>  

Alior Bank 

Alior Bank wyemitował dwuletnie obligacje serii H o łącznej wartości nominalnej 192,8 mln zł oraz papiery serii H1 o wartości nominalnej 57,2 mln zł, podała instytucja. >>>> 

PEManagers 

Akcjonariusze Private Equity Managers (PEManagers) zdecydowali o wypłacie 36,8 mln zł dywidendy z zysku za 2014 r. Uwzględniając to, że AMC Moon B.V. zrzekł się prawa do dywidendy za 2014 r., wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 12,04 zł, podała spółka. >>>>  

Lotos 

Lotos Asfalt - spółka zależna Grupy Lotos - podpisała umowę kredytową o wartości ok. 1 926 mln zł z konsorcjum instytucji finansowych. Celem umowy jest pozyskanie uzupełniającej części środków niezbędnych do sfinansowania realizacji projektu EFRA - Efektywna Rafinacja, podała Grupa Lotos. W skład konsorcjum wchodzą Bank Gospodarstwa Krajowego (finansowanie w ramach programu "Inwestycje Polskie"), Bank Millennium, Bank Pekao (bank koordynujący transakcję finansowania projektu EFRA), Bank Zachodni WBK, PKO Bank Polski, Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie oraz Société Générale.

Unibep 

Unibep S.A. oraz zamawiający, tj. OOO MPF Złote Klucze z siedzibą w Tiumeniu (Rosja) rozwiązali w drodze porozumienia stron umowę na realizację kompleksu biurowo-apartamentowego w mieście Tiumeń w Rosji, zawartą 28 kwietnia 2014 r., podała spółka. Umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 30.06.2015. Przedmiotem umowy było wybudowanie w systemie generalnego wykonawstwa dwóch budynków apartamentowych 8-kondygnacyjnych oraz budynku biurowego 7-kondygnacyjnego w mieście Tiumeń w Rosji.

Stalprodukt 

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 13,3 mln zł z zysku za 2014 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę 2 zł na akcję, podała spółka. >>>>