"Zgodnie z uchwałą nr 7 zwyczajnego walnego zgromadzenia Enea S.A. z dnia 30 czerwca 2015 roku, ustalony został następujący sposób podziału zysku netto za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku w kwocie 696 608 000 zł:

1. Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 207 478 011,66 zł, co stanowi 0,47 zł zysku na jedną akcję,
2. Zwiększenie kapitałów rezerwowych w wysokości 489 129 988,34 zł, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji" - czytamy w komunikacie.

ZWZ ustaliło dzień prawa do dywidendy na 22 lipca i dzień wypłaty dywidendy na 11 sierpnia 2015 r. Dywidendą objętych zostało 441 442 578 akcji.

W 2014 r. spółka miała 909,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 722,52 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 696,61 mln zł wobec 840,62 mln zł zysku rok wcześniej.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). W 2013 r. spółka odnotowała ok. 9,15 mld zł skonsolidowanych przychodów.