"Zarząd Alior Bank S.A. informuje o dokonaniu w dniu 30 czerwca 2015 r. emisji:

- 192 800 sztuk obligacji, niezabezpieczonych, zdematerializowanych, kuponowych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 000 zł każda o łącznej wartości nominalnej 192 800 000 zł. Cena emisyjna każdej obligacji serii H jest równa jej wartości nominalnej.

- 57 200 sztuk obligacji, niezabezpieczonych, zdematerializowanych, kuponowych na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 1 000 zł każda o łącznej wartości nominalnej 57 200 000 zł. Cena emisyjna każdej obligacji serii H1 jest równa jej wartości nominalnej" - czytamy w komunikacie.

Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji własnych Alior Bank denominowanych w PLN.

"Oprocentowanie obligacji ustalone zostało na poziomie WIBOR 6M plus stała marża w wysokości 1,20%, a odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej obligacji w dniu 30 czerwca 2017 r." - czytamy dalej.

Intencją banku jest wprowadzenie obligacji do notowań na Catalyst.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.