Strata netto z działalności kontynuowanej (ogółem) wyniosła 12,82 mln zł wobec 3,61 mln zł zysku rok wcześniej. 

Strata operacyjna wyniosła 9,27 mln zł wobec 4,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 57,72 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 47,93 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2015 r. spółka miała 22,08 mln zł skonsolidowanej straty netto (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,56 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 110,05 mln zł w porównaniu z 105,99 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2015 r. wyniosła 17,09 mln zł wobec 5,21 mln zł straty rok wcześniej.

Na początku lipca br. Groclin zamknął transakcję polegającą na finalnym przeniesieniu przez spółkę oraz jego spółkę zależną Groclin Wiring na rzecz PKC Holding Group znaczących aktywów związanych z jednostką biznesową Wiring & Controls. Na skutek przeprowadzonej transakcji podstawowym przedmiotem działalności Groclinu zostanie biznes poszyciowy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1998 r.