Postanowienie o ogłoszeniu upadłości emitenta obejmujące likwidację jego majątku uprawomocniło się w dniu 10 marca 2015 r.. Po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki następuje z mocy prawa zniesienie dematerializacji akcji, a w konsekwencji także zaprzestanie podleganiu obowiązkom wynikającym z dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym, czytamy w komunikacie.

"W związku z powyższym od dnia 11 września 2015 roku emitent nie będzie podlegał obowiązkom informacyjnym wynikającym z przepisów prawa, co oznacza zaprzestanie publikowania raportów bieżących i okresowych" - podano również.

Grupa DSS, w której jednostką dominującą są Dolnośląskie Surowce Skalne S.A., była największym krajowym producentem kruszyw łamanych dla projektów infrastrukturalnych, w tym przede wszystkim do budowy dróg ekspresowych i autostrad.