"Należy jednakże zauważyć, że pomimo zmniejszającej się luki produktowej w 2015 r. poziom PKB pozostaje wciąż poniżej swojego potencjału. Według szacunków luka produktowa w 2015 r. wyniesie 0,4 proc." - dodano.

Resort finansów szacuje, że luka popytowa zmniejszy się z minus 0,4 proc. w tym roku do minus 0,2 proc. w przyszłym, przy jednoczesnym wzroście potencjalnego tempa wzrostu.

"W okresie do 2016 r. polityka makroekonomiczna prowadzona będzie w warunkach wciąż ujemnej, lecz domykającej się luki produktowej. Szacuje się, że luka produktowa w relacji do potencjalnego PKB wyniesie minus 0,4 proc. w 2015 r. i minus 0,2 proc. w 2016 r. wobec 0,5 proc. w 2014 r." - napisano w dokumencie.

"Tempo wzrostu PKB potencjalnego w prognozowanym okresie zwiększy się stopniowo z poziomu 3,2 proc. szacowanego dla 2014 r. do 3,5 proc. w 2016 r. Do poprawy dynamiki potencjału polskiej gospodarki w głównej mierze przyczyni się oczekiwane przyspieszenie tempa wzrostu produktywności czynników produkcji i stopniowe zwiększanie się udziału kapitału w tworzeniu wzrostu gospodarczego" - dodano.

MF oczekuje, że luka popytowa domknie się w 2017 r.

"Oczekuje się, że wraz z utrzymującą się dobrą koniunkturą w UE, w Polsce w kolejnych latach sytuacja gospodarcza będzie dalej się poprawiać i realny wzrost PKB ustabilizuje się na poziomie ok. 3,9-4,0 proc." - napisano w dokumencie.

"Pozwoli to na domknięcie w 2017 r. ujemnej obecnie luki produktowej, czyli różnicy pomiędzy rzeczywistym a potencjalnym poziomem PKB" - dodano.

MF zakłada, że od 2018 r. tempo wzrostu rzeczywistego PKB będzie równe szacowanemu tempu wzrostu potencjału polskiej gospodarki.

Resort finansów informuje, że przyjęty scenariusz kształtowania się współczynnika aktywności zawodowej wraz z prognozowanymi zmianami popytu na pracę pozwalają szacować, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2016 r. wyniesie 9,7 proc.

"Przewiduje się, że w 2015 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 3,5 proc., wobec 3,4 proc. odnotowanych w 2014 r., a w roku 2016 przyspieszy do 3,6 proc." - napisano w dokumencie.

MF prognozuje, że w związku z utrzymującą się ujemną luką produktową w latach 2015–16 inflacja bazowa będzie niska.

"Dodatkowo, w 2015 r. presję na zmniejszenie ogólnego wskaźnika inflacji CPI będą wywierały ceny energii oraz ceny żywności" - napisano w dokumencie.

"W związku z tym prognozuje się, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadną w roku bieżącym średnio o 0,2 proc., by w 2016 r. wzrosnąć o 1,7 proc." - dodano.

W ocenie resortu finansów utrzymująca się dobra koniunktura gospodarcza i trwająca odbudowa popytu inwestycyjnego będą skutkować utrzymaniem się dodatniego tempa wzrostu popytu na pracę w wysokości średnio 0,7 proc.

"Pozwoli to na redukcję stopy bezrobocia do 8,9 proc. w 2017 r., 8,0 proc. w 2018 r. i 7,1 proc. w 2019 r." - napisano w dokumencie.

"W warunkach malejącej stopy bezrobocia wzmocnieniu ulegnie pozycja pracownika w procesie negocjacji płacowych, co będzie sprzyjało przyspieszeniu nominalnej dynamiki wynagrodzeń i pozwoli na utrzymanie ich realnego tempa wzrostu na poziomie zbliżonym do długookresowego tempa wzrostu produktywności pracy" - dodano.

Poniżej tabela z podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi w latach 2014 - 2019.

>>> Czytaj też: Eurostat podał najnowsze dane na temat PKB. Gospodarka UE wciąż w stagnacji

Wyszczególnienie jedn. 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Procesy realne PKB % 103,4 103,4 103,8 103,9 104,0 103,9
Eksport % 105,7 106,8 106,0 105,6 105,4 105,4
Import % 109,1 107,5 106,5 106,0 105,8 105,8
Popyt krajowy % 104,9 103,7 104,0 104,0 104,1 104,1
Spożycie % 103,4 103,4 103,2 103,2 103,3 103,4
> prywatne % 103,0 103,4 103,7 103,8 103,8 103,8
> publiczne % 104,7 103,1 101,4 101,2 101,5 101,7
Akumulacja % 111,4 105,2 107,2 106,9 107,1 106,5
> nakłady brutto na środki trwałe % 109,2 108,6 107,0 106,7 106,9 106,3
PKB w cenach bieżących mld zł 1728,7 1796,5 1888,3 1995,0 2125,3 2263,4
Ceny Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna % 100,0 99,8 101,7 101,8 102,5 102,5
Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu - średnioroczna % 98,5 98,6 101,4 101,6 102,0 102,0
Deflator PKB % 100,5 100,4 101,3 101,7 102,5 102,5
Wynagrodzenia Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej 3783,0 3915,0 4055,0 4207,0 4403,0 4624,0
- w sektorze przedsiębiorstw 3980,0 4131,0 4288,0 4476,0 4710,0 4979,0
Rynek pracy Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej tys. etatów 9659,0 9746,0 9824,0 9892,0 9962,0 10031,0
- w sektorze przedsiębiorstw tys. etatów 5529,0 5602,0 5661,0 5715,0 5766,0 5813,0
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu) tys. osób 1825,0 1661,0 1541,0 1395,0 1255,0 1113,0
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu) % 11,5 10,5 9,7 8,9 8,0 7,1
Kurs walutowy PLN/EUR (średni w roku) PLN 4,19 4,15 4,03 3,91 3,79 3,74
Stopy procentowe Stopy procentowe w ujęciu nominalnym - operacji otwartego rynku (średnio w okresie) % 2,4 1,6 1,5 2,1 3,0 4,1
Bilans płatniczy na bazie transakcji Saldo obrotów bieżących do PKB % -1,3 -0,6 -1,5 -2,0 -2,3 -2,6