"Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży rozpocznie się w dniu 16 września 2015 i zakończy w dniu 28 września 2015. Oferowana cena zakupu akcji wynosi 15 zł. W przypadku, gdy łączna liczba akcji spółki objętych wszystkimi ofertami sprzedaży akcji składanych przez akcjonariuszy spółki w odpowiedzi na ofertę złożonymi w terminie przyjmowania ofert sprzedaży będzie wyższa niż 2 160 000, spółka dokona redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży na zasadach określonych w ofercie" - czytamy w komunikacie.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu oferty jest Alior Bank S.A. - Biuro Maklerskie, podano również.

Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych. Fundusz zadebiutował na GPW w lipcu 2014 r. Wartość pierwszej oferty publicznej Altusa wyniosła 174,61 mln zł.