"Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (JSW) informuje, iż w związku z trwającymi intensywnie rozmowami z obligatariuszami, o których mowa poniżej, spółka nie wykupiła w dniu 22 września 2015 roku (który został wskazany przez Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. działającą jako agent ds. płatności jako termin wymagalnej płatności z tytułu wykupu) obligacji będących przedmiotem żądania ING Banku Śląskiego S.A. wcześniejszego wykupu posiadanych przez ING obligacji o łącznej wartości nominalnej 26 260 000 zł oraz o łącznej wartości nominalnej 12 950 000 USD" - czytamy w komunikacie.

Spółka poinformowała jednocześnie, iż trwają intensywne rozmowy z PKO BP, Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), ING oraz PZU Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych BIS 1 jako obligatariuszami posiadającymi obligacje wyemitowane przez JSW na podstawie programu emisji ustanowionego umową programu emisji z dnia 30 lipca 2014 roku, dotyczące restrukturyzacji zadłużenia JSW, w tym zawarcia umowy typu standstill, która ma m.in. regulować kwestię warunków i terminów wykonania przysługującego każdemu z obligatariuszy prawa do żądania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego obligacji.

Na początku września JSW informowała, że prowadzi rozmowy z ING oraz pozostałymi obligatariuszami o ustabilizowaniu sytuacji finansowej grupy JSW, w tym wstrzymaniu realizacji "opcji put" przez ING. Zarząd wystąpił do obligatariuszy z propozycją zawarcia w jak najkrótszym terminie umowy o współpracy, która obowiązywałaby do końca października br.

Wcześniej ING skorzystał z "opcji put" na kwotę ok. 75 mln zł (26,26 mln zł i 12,95 mln USD plus należne odsetki). "Opcja put" może zostać zrealizowana przez ING Bank Śląski od 21 września, licząc 10 dni roboczych od dnia skutecznego doręczenia jej do agenta.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W 2014 r. w kopalniach JSW wydobyto 13,9 mln ton węgla. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.