"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki oznacza nową serią A wszystkie akcje zwykłe na okaziciela spółki dotychczasowych serii A, B, C, D, E, F, G i P. (...) postanawia dokonać scalenia akcji spółki przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego spółki i w związku z powyższym ustala się nową wartość nominalną akcji spółki w wysokości 160 zł w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji spółki wynoszącej 10 zł oraz wobec powyższego zmniejsza się proporcjonalnie ogólną liczbę akcji spółki z liczby 241 939 472 do liczby 15 121 217, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji)" - czytamy w przyjętej uchwale.

Scalenia akcji nastąpi w ten sposób, że 16 akcji spółki o wartości nominalnej 10 zł każda zostanie wymienionych na 1 akcję o wartości nominalnej 160 zł, wynika również z uchwał ZWZ.

Petrolinvest koncentruje się na handlu gazem płynnym i ropą naftową. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.