"KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez AnaCap Group Holdings Limited z Guernsey za pośrednictwem Porto Group Holdings Limitedz Guernsey akcji FM Banku PBP SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy w komunikacie.

W kwietniu br. PL Holdings S.àr.l. - spółka zależna funduszu Abris Capital Partners - sprzedała wszystkie swoje akcje w FM Banku PBP na rzecz podmiotu zależnego funduszu zarządzanego przez AnaCap Financial Partners. Cena, po jakiej AnaCap nabył akcje FM Banku nie została ujawniona.

Jak podkreślono wówczas, transakcja jest konsekwencją decyzji KNF, która w listopadzie 2014 r. nakazała zbycie wszystkich akcji FM Banku PBP SA posiadanych przez PL Holdings s.a.r.l. w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. w związku z niewypełnianiem przez PL Holdings s.a.r.l. oraz Abris-EMP Capital Partners Limited zobowiązań inwestorskich złożonych wobec KNF. PL Holdings oraz Abris 3 grudnia 2014 r. złożyły do KNF wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji.

W maju ub.r. Abris Capital Partners - większościowy akcjonariusz FM Banku PBP - złożył oficjalną notyfikację do ministra skarbu i ministra spraw zagranicznych w związku z decyzją KNF nakładającą na fundusz zakaz wykonywania prawa głosów z akcji banku oraz nakaz ich sprzedaży do końca tego roku. Fundusz domaga się naprawienia przez państwo polskie szkody, jaką poniósł wskutek tej decyzji.

FM Bank PBP powstał z połączenie dwóch banków: FM Banku oraz Polskiego Banku Przedsiębiorczości. Działa pod markami BIZ Bank i Bank SMART. Na koniec 2014 r. aktywa banku wynosiły 3,22 mld zł.