"W związku z wartością na jaką opiewają uzyskane deklaracje złożone przez obligatariuszy w związku z procesem skupu obligacji serii A i B, w ramach emisji obligacji serii C wyemitowanych zostanie do 1 250 000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej kwoty 125 000 000 zł. Wartość nominalna jednej obligacji będzie wynosić 100 zł, a cena emisyjna jednej obligacji będzie wynosić 100 zł. O ostatecznej wartości emisji obligacji spółka poinformuje w dniu emisji w formie raportu bieżącego" - czytamy w komunikacie.

Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 6 października 2015 r., a dzień ich wykupu będzie przypadał w dniu 6 października 2022 r. Zamiarem GPW jest wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej równej 3,19% w skali roku. Odsetki od obligacji będą wypłacane w okresach półrocznych, podano również.

Wartość zaciągniętych zobowiązań Grupy Kapitałowej GPW na dzień 30 czerwca 2015 r., wynosiła 427 962 tys. zł, z czego 244 309 tys. zł stanowiły zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji obligacji, których częściowy wykup, zgodnie z zapowiedzią emitenta, ma być sfinansowany ze środków pozyskanych w wyniku emisji obligacji serii C. Wskazana kwota zobowiązań Grupy Kapitałowej GPW uwzględnia dywidendę wypłaconą 4 sierpnia 2015 r. w wysokości 100 733 tys. zł.

Jednocześnie w podjętej uchwale zarząd spółki wyraził zgodę na nabycie od ich posiadaczy części z wyemitowanych przez GPW obligacji oznaczonych kodem ISIN PLGPW0000033, po cenie nabycia wynoszącej 101,20 zł za każdą obligację, w celu ich umorzenia. Przedterminowy wykup obligacji oznaczonych kodem ISIN PLGPW0000033 zostanie zrealizowany ze środków pozyskanych przez emitenta w wyniku emisji obligacji serii C, a ostateczna wartość wykupu zostanie określona w dniu 6 października 2015 r.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.