Neuca 

Neuca Med, jednostka zależna od Neuki, nabyła łącznie 19,1% udziałów w głosach na walnym zgromadzeniu Medica Pro Familia, podała spółka. >>>> 

GPW 

Giełda Papierów Wartościowych zdecydowała o emisji niezabezpieczonych obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej do 125 mln zł oraz nabyciu i umorzeniu istniejących obligacji, podała spółka. >>>>  

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) kupuje 7-letnie obligacje serii C emitowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) za 20 mln zł (ok. 4,7 mln euro), podał bank. Celem EBOR-u jest wsparcie rozwoju polskiego rynku długu, podkreślono.>>>>  

Enea, LW Bogdanka 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zdecydował o zawieszeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji polegającego na przejęciu przez Eneę kontroli nad spółką Lubelski Węgiel Bogdanka (LWB) na wniosek Enei, podała spółka.>>>>  

Mediacap 

Mediacap liczy, że przejdzie na rynek główny GPW z NewConnect w ciągu pół roku, poinformował ISBnews prezes Jacek Olechowski. Podtrzymuje plan rozwoju poprzez akwizycje. >>>> 

Kofola 

Czeski Bank Narodowy (CBN) zatwierdził prospekt emisyjny spółki Kofola CeskoSlovensko związany z jej planowanym debiutem na praskiej giełdzie, podała Kofola. >>>>  

Pfleiderer Grajewo 

Pfleiderer Grajewo ogłosił decyzję o przeprowadzeniu transakcji przejęcia Pfleiderer GmbH - tj. Segmentu Zachodniego. W zależności od warunków na rynku kapitałowym, oczekuje, że transakcja zostanie zamknięta pod koniec bieżącego roku, poinformował CEO Grupy Pfleiderer Michael Wolff. >>>>  

Inno-Gene 

Oferta publiczna 1,3 mln akcji serii F Inno-Gene rozpoczęła się publikacją memorandum informacyjnego. Jeszcze dziś zostanie opublikowana maksymalna cena emisyjna. Spółka podtrzymuje plany przeniesienia notowań na główny rynek GPW z NewConnect w I połowie 2016 r. >>>>   

Plaza Centers N.V. 

Spółka zależna Plaza Centers N.V. wygrała przetarg na wykup pożyczki o wartości 20,4 mln euro dla czeskiego centrum handlowego Liberec Plaza za 8,5 mln euro, czyli z 58-proc. dyskontem, podała spółka. Plaza oczekuje wygenerowania na operacji ok. 12 mln euro w II półroczu 2015. "Pojawiła się okazja do kupienia pożyczki Liberec Plaza z dyskontem, co pozwoliło przejąć pełną kontrolę nad aktywem. Wierzymy, że obecne poziomy wynajmu tego obiektu są zrównoważone i dają potencjał wzrostu. Spodziewamy się wygenerowania znaczącego zysku na zakupie tej pożyczki, co wpisuje się w strategię redukcji długu i obniżania poziomu ryzyka" - powiedział CFO Plaza Centers N.V. Roy Linden, cytowany w komunikacie. 

Asbis  

Polski Urząd Skarbowy nałożył pewne ograniczenia na działalność Asbis PL - jednej ze spółek zależnych Asbis Enterprises Plc w Polsce, w wyniku działań sprawdzających w zakresie przeszłych transakcji tej spółki zależnej z lat 2012 i 2013, podał Asbis. "Spółka, po sprawdzeniu wszystkich tych transakcji oraz konsultacji z doradcami prawnymi, pragnie zapewnić wszystkich partnerów, klientów i innych interesariuszy, że jesteśmy głęboko przekonani, iż wszystkie zarzuty ze strony Urzędu Skarbowego są bezpodstawne oraz że podejmujemy wszelkie odpowiednie działania prawne i inne, aby zabezpieczyć interesy spółki" - czytamy w komunikacie.

MSX Resources 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia na spółkę MSX Resources kary administracyjnej w związku z podejrzeniem o niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych związanych z publikacją skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2014, raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014, skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku 2015 oraz skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 roku, podała spółka.

SMT   

SMT zawarło umowę sprzedaży akcji swojej spółki zależnej Codemedia na rzecz Versalis Equity, podało SMT. Szacunkowa całościowa wartość umowy tj. łączna wartość świadczeń przysługujących SMT z jej tytułu wynosi nie więcej niż 17,7 mln zł. "Przedmiotem umowy jest: sprzedaż kupującemu przez emitenta 999.999 akcji serii A oraz zobowiązanie spółki (Codemedia - red.) do nabycia w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy 808.238 pozostałych akcji posiadanych przez emitenta celem dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem. Po dokonaniu sprzedaży i zbycia w celu umorzenia emitent pozostanie właścicielem 1 akcji w kapitale zakładowym spółki" - czytamy w komunikacie.

Mennica   

Mennica Polska złożyła wiążącą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia Banku Centralnego Kolumbii na dostawę monet. Wartość złożonej oferty netto wynosi 10,23 mln USD i nie uwzględnia wartości metalu, poinformowała spółka. "Przedmiotem oferty jest dostawa monet powszechnego obiegu o nominałach 200, 500, 1000 pesos kolumbijskich w łącznym wolumenie 296,9 mln sztuk w terminie do dnia 29 lipca 2016 roku" - czytamy w komunikacie.  

Uniwheels 

Uniwheels będzie dostarczał felgi aluminiowe na pierwszy montaż do nowego modelu Jaguara - F-Pace. Jaguar F-Pace to pierwszy model zaprojektowany przez koncern JLR (Jaguar Land Rover) w kategorii sportowy SUV, poinformowała spółka. >>>>  

PKN Orlen 

PKN Orlen ograniczy nakłady inwestycyjne w segmencie wydobywczym do ok. 400 mln zł w tym roku, poinformował prezes Orlen Upstream Wiesław Prugar. >>>>  

PKN Orlen nadal pracuje nad możliwymi akwizycjami aktywów wydobywczych, koncentrując się na działalności w Kanadzie i Polsce, poinformował prezes Orlen Upstream Wiesław Prugar. >>>> 

Torpol 

Torpol - jako lider konsorcjum odpowiedzialnego za budowę intermodalnego dworca Nowa Łódź Fabryczna - podpisał z zamawiającym aneks przesuwający termin wykonania robót do sierpnia 2016 r., podała spółka. >>>>  

Wirtualna Polska

Grupa Wirtualna Polska wprowadza na polski rynek internetowy nową odsłonę portalu O2, który na bazie Big Data ma oferować użytkownikom spersonalizowane treści w stylu social media, a także nowe możliwości reklamowe, poinformowali przedstawiciele grupy.

PZU, PZU Lietuva 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zamknął transakcję sprzedaży 99,879% akcji PZU Lietuva na rzecz Gjensidige Forsikring ASA w związku ze spełnieniem się ostatniego warunku zawieszającego, podało PZU. Łączna wartość transakcji wyniosła 65,97 mln euro. >>>>   

AAT Holding

AAT Sweden Holding II AB sprzedał w ofercie publicznej ponad 2,39 mln akcji spółki AAT Holding, czyli wszystkie posiadane, podała spółka w komunikacie.  >>>>  

Libet

Libet podpisał z Gerwing Steinwerke list intencyjny, dotyczący planowanego nabycia przez Libet 50% udziałów Gerwing Sachsen GmbH & Co KG, podała spółka. >>>> 

Mabion 

Nadzwyczajne walne zgromadzenie (NWZ) spółki Mabion upoważniło zarząd do podwyższania kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100 000 zł, w drodze jednego lub kilku podwyższeń, podała spółka w komunikacie. NWZ zdecydowało też o możliwości pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. "Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w ramach jednej lub kilku emisji wymaga uzyskania zgody rady nadzorczej i nie może być niższa niż 47 zł za jedną akcję" - czytamy w uchwałach.

Tauron 

Tauron Polska Energia zdecydował o rozwiązaniu i likwidacji spółki zależnej Tauron Wytwarzanie GZE, podała spółka. Podmiot nie prowadzi obecnie działalności, a decyzja o likwidacji jest elementem uproszczenia i uporządkowania struktury grupy. Tauron posiada 99,998% udział w kapitale zakładowym Tauron Wytwarzanie GZE i w ogólnej liczbie głosów na zgromadzenia wspólników w sposób bezpośredni oraz 0,002% udział pośrednio poprzez spółkę zależną – Tauron Dystrybucja Serwis S.A.. "Decyzja o likwidacji spółki Tauron Wytwarzanie GZE jest elementem działań reorganizacyjnych mających na celu uproszczenie i uporządkowanie struktury Grupy Kapitałowej Tauron Polska Energia S.A. Spółka nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej i nie podlegała konsolidacji w procesie sporządzania sprawozdań finansowych Grupy Tauron" - czytamy w komunikacie.

Tell,  OEX

Akcjonariusze Tell zdecydowali o zmianie statutu, w ramach której zmieniono nazwę spółki na OEX, wynika z uchwał podjętych podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. >>>> 

Komputronik 

Akcjonariusze Komputronika zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 4,79 mln zł z zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2015 roku na dywidendę, co daje wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, podała spółka.>>> > 

PGNiG 

 PGNiG Termika rozważy przystąpienie do analizy projektu objęcia udziałów w spółce Towarzystwo Finansowe Silesia, podała spółka w oświadczeniu. >>>>  

Miraculum 

Miraculum i Rubid 1 postanowiły przedłużyć termin zakończenia negocjacji w sprawie leasingu zwrotnego marki Gracja do dnia 5 października 2015 roku, podała spółka. "Jednocześnie strony zrezygnowały z dalszego prowadzenia rozmów w sprawie zawarcia analogicznej umowy co do marki Wars. Obecnie rozmowy toczą się wyłącznie w odniesieniu do marki Gracja" - podała spółka.