"Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie zaprojektowanie obwodnicy, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie" - czytamy w komunikacie.

Postępowanie przetargowe prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie 3 kryteriów: cena (waga 90%), termin realizacji (5%) i okres gwarancji jakości (5%).

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mija 2 listopada 2015 roku.