"Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 1,00 zł  i nie wyższą niż 1 800 000,00 zł, to jest do kwoty nie niższej niż 8 643 401,00 zł  i nie wyższej niż 10 443 400,00 zł, poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 złoty każda.  Emisja akcji serii G nastąpi w formie subskrypcji otwartej" - czytamy w projektach uchwał. 

Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2015.

"Po zapoznaniu się z pisemną opinią zarządu spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii G dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G, w interesie spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy spółki w całości prawa poboru akcji serii G" - czytamy także. 

Mercator Medical informował wcześniej, że planuje rozbudowę fabryki rękawic medycznych w Tajlandii - chce zbudować ogółem 7 nowych linii do produkcji rękawic, o łącznej wydajności około 140 mln sztuk rękawic miesięcznie wraz z infrastrukturą. Przewidywany koszt inwestycji szacowany jest na ok. 100 mln zł. Inwestycja sfinansowana zostanie ze środków własnych, w tym pochodzących z możliwego podwyższenia kapitału zakładowego oraz ze środków obcych, w tym kredytów bankowych. Firma przewiduje rozpoczęcie budowy jeszcze w pierwszej połowie 2016 roku. 

Mercator Medical to producent rękawic medycznych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Działa na rynku Polski, Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji. Akcje spółki są notowane na GPW od stycznia 2014 r.