"Obecna sytuacja płynnościowa grupy jest trudna. W związku z generowanymi ujemnymi przepływami, w tym ponoszeniem wysokich wydatków o charakterze inwestycyjnym, brakiem dostępnych dodatkowych źródeł finansowania o charakterze długoterminowym, ryzyko utraty płynności przez grupę nadal jest bardzo wysokie" - napisano w raporcie JSW.

Spółka podała, że istotnymi zagrożeniami dla utrzymania płynności są: dalszy spadek cen węgla przy utrzymujących się wysokich kosztach stałych oraz potencjalna wymagalność części lub całości zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji.

JSW prowadzi nadal negocjacje z obligatariuszami w celu uzgodnienia i podpisania listy warunków przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia finansowego grupy. Brak uzgodnienia tzw. Term Sheetu do 16 listopada włącznie będzie stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy o dalszej współpracy.

Spółka podała w raporcie, że od umowy restrukturyzacji zadłużenia zależeć będzie w znacznym stopniu kierunek rozwoju grupy w najbliższej i średnioterminowej perspektywie (do 2021 roku).

"Redefinicji wymagać będzie aktualna strategia grupy m. in.: w zakresie docelowego modelu funkcjonalnego grupy, aktywów przeznaczonych do dezinwestycji oraz priorytetów w zakresie inwestycji" - napisano.

Dodano, że podstawowym celem grupy w długiej perspektywie pozostaje kontynuacja realizowanych programów poprawy efektywności, z uwzględnieniem optymalizacji kosztów działalności.

Na koniec września 2015 roku przepływy netto z działalności operacyjnej wyniosły prawie 556 mln zł wobec 250,7 mln zł na koniec września 2014 roku. Przepływy z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 823 mln zł wobec minus 2,3 mld zł rok wcześniej.

Na koniec września stan środków pieniężnych wyniósł ok. 495 mln zł i był niższy o 571,8 mln zł niż na koniec września 2014 roku