Strata operacyjna wyniosła 11,24 mln zł wobec 12,01 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 358,93 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 382 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 25,25 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 25,97 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 144,44 mln zł w porównaniu z 1 210,68 mln zł rok wcześniej.

Grupa odnotowała po trzech kwartałach 2015 roku stratę z działalności operacyjnej na poziomie 14,1 mln zł (wobec 16,5 mln zł straty  w analogicznym okresie roku ubiegłego.

"Pozytywny wpływ na wynik skonsolidowany grupy kapitałowej za trzy kwartały 2015 roku miała spółka zależna Krakchemia S.A., która mimo spadku przychodów ze sprzedaży poprawiła w stosunku do ubiegłego roku rentowność działalności operacyjnej oraz rentowność netto"- czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniosła 33,39 mln zł wobec 19,69 mln zł straty rok wcześniej.

Spółka dominująca Alma Market S.A. odnotowała w III kwartałach 2015 roku spadek przychodów ze sprzedaży towarów i usług na poziomie -1,8%, co związane było przede wszystkim z zamknięciem trzech nierentownych obiektów i zakwalifikowaniem ich wyników działalności w 2015 roku i innych strat związanych z ich zamknięciem (w tym przychodów) do działalności zaniechanej. Strata wykazana na działalności zaniechanej wyniosła 8,1 mln zł. 

"Wpływ na poziom przychodów miały także czynniki makroekonomiczne, przekładające się bezpośrednio na wyniki w sektorze handlu detalicznego. Istotny wpływ na osiągnięte przychody miało zjawisko utrzymującej się deflacji, szczególnie w grupie artykułów żywnościowych, stanowiących podstawowy asortyment spółki"- czytamy w raporcie. 

W analogicznym okresie ubiegłego roku strata operacyjna w spółce dominującej Alma Market S.A. była niższa o 5,3 mln zł, ze względu na dywidendy wypłacone przez spółki zależne. 

Grupa kapitałowa Alma Market prowadzi działalność w następujących obszarach: sprzedaż detaliczna artykułów żywnościowych, sprzedaż detaliczna odzieży i obuwia, sprzedaż hurtowa granulatów tworzyw sztucznych, folii, oraz pozostałych artykułów chemicznych w tym wyrobów z tworzyw sztucznych i chemikaliów, działalność w branży nieruchomości w zakresie obsługi nieruchomości i ich wynajmu, a także realizacji projektów developerskich.