Strata operacyjna wyniosła 1,97 mln zł wobec 0,29 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,39 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 14,69 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 47,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 42,6 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 52,47 mln zł w porównaniu z 48,72 mln zł rok wcześniej.

"W stosunku rocznym wzrósł także zysk ze sprzedaży - z poziomu 9,9 mln zł do 10,9 mln zł. Korzystniej kształtuje się ponadto narastająco wynik na działalności operacyjnej, gdzie strata zmniejszyła się rok do roku z 25,2 mln zł do 15,3 mln zł. Trzeba zaznaczyć jednocześnie, że wynik operacyjny został obciążony przez czysto księgowy wynik na nieruchomościach. Przeszacowaniu w dół o 19,3 mln zł uległy niektóre z nieruchomości w portfelu spółki, a dodatkowo na ich obniżoną wartość wpływ miały różnice kursowe (-3,3 mln zł). Wynik netto wyniósł -47,7 mln zł, co z kolei w dużej mierze jest skutkiem niemal 20-mln odpisu aktywa na odroczony podatek dochodowy" - czytamy w komunikacie. 

"Obraz finansowy spółki jest dużo lepszy niż mogłoby się wydawać z rachunku wyników. Po oczyszczeniu go z przeszacowań, które są zmienne i wynikają z bieżącej sytuacji na rynku, zysk netto byłby wyższy o kilkanaście milionów. Miarą kondycji firmy są również dodatnie przypływy z działalności operacyjnej" - powiedział prezes Jan Mroczka, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniosła 22,89 mln zł wobec 46,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji projektów obejmujących pozyskiwanie atrakcyjnie zlokalizowanych gruntów, a następnie w ich zabudowie obiektami handlowymi z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż. Do głównych inwestycji realizowanych przez grupę należą wielkopowierzchniowe centra handlowo-usługowe, parki handlowe oraz galerie handlowe ulokowane w średniej wielkości miastach. Od 2013 roku Rank Progress zajmuje się również projektami deweloperskimi z zakresu gospodarowania odpadami. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.