Zysk operacyjny wyniósł 0,44 mln zł wobec 1,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 68,16 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 112,89 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 0,58 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,15 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 254,2 mln zł w porównaniu z 309,7 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniosła 5,25 mln zł wobec 5,67 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Ferrum realizuje działalność w trzech podstawowych segmentach: produkcji rur, konstrukcji spawanych oraz działalności marketingowej i promocyjnej grupa składa się z jednostki dominującej oraz dwóch jednostek zależnych, tj. Zakładu Konstrukcji Spawanych Ferrum S.A. oraz Ferrum Marketing Sp. z o.o. Ferrum S.A. (do 2005 r. Huta Ferrum) jest notowane na warszawskiej giełdzie od 1997 r.