Zysk operacyjny wyniósł 24,3 mln zł wobec 26,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 191,58 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 181,72 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 47,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 59,37 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 556,09 mln zł w porównaniu z 517,48 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 57,88 mln zł wobec 45,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Zarząd Apatora poinformował w raporcie, że nie dokonuje korekty prognozy skonsolidowanych wyników finansowych na 2015 r., jednakże zwraca uwagę, iż ostateczny poziom skonsolidowanego zysku netto z dużym prawdopodobieństwem będzie bliższy dolnego, dopuszczalnego przedziału prognozy, który wynosi 72 mln zł. 

"Na poziom rocznego skonsolidowanego zysku netto wpływ będzie miała wysokość straty w Apator Rector sp. z o.o. oraz wysokość przychodów i zysku w spółce Apator Elkomtech SA, której działalność charakteryzuje się wysoką sezonowością przypadającą na ostatni kwartał, a szczególnie na grudzień" - czytamy w raporcie. 

Zweryfikowana prognoza wyników na 2015 rok zakłada 790 mln zł przychodów i 80 mln zł zysku netto. Po III kw. stopień wykonania prognozy wynosi odpowiednio 70,4% i 61,8%.

Apator podał w raporcie, że perspektywy rozwoju dla grupy nadal pozostają bardzo dobre.

"GK Apator prowadzi prace mające na celu zwiększanie sprzedaży na rynkach zagranicznych, w tym szczególnie do krajów Unii Europejskiej (Holandia, Wielka Brytania). Ponadto działania podjęte w ramach planu naprawczego w Apator Rector w 2015 r. mają na celu powrót do zysków i nowej kontraktacji tej spółki o dobrej rentowności w 2016 roku" - czytamy w raporcie.

Ponoszone w tym roku nakłady na uprodukcyjnienie wodomierza ultradźwiękowego, pozwolą w 2016 r. rozszerzyć ofertę produktową grupy, a dalsze prace badawczo – rozwojowe nad technologią ultradźwiękową w dłuższej perspektywie zapewnią nowy impuls wzrostowy dla obszaru opomiarowania wody i ciepła. Grupa Apator prowadzi także działania w kierunku rozwoju swojej oferty w zakresie zintegrowanych rozwiązań informatycznych służących do zarządzania infrastrukturą techniczną oraz zintegrowanych systemów pomiarowo – odczytowych, podano także. 

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.