Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 tys. zł w III kw. 2015 r. wobec 1 tys. zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 155,66 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 95,16 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 tys. zł w porównaniu z 4 tys. zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 75,55 mln zł wobec 65,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Petrolinvest koncentruje się na handlu gazem płynnym i ropą naftową. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.