KNF zażądała zawieszenia obrotu akcjami Alterco do 17 grudnia włącznie, natomiast Clean&Carbon Energy - do 23 listopada włącznie. Akcje Kerdos będą zawieszone do 30 listopada włącznie.

Powodem jest nieprzekazanie do publicznej wiadomości jednostkowych i skonsolidowanych raportów za trzeci kwartał roku 2015, wyjaśnia GPW.

GPW zawiesiła również obrót od 17 do 30 listopada włącznie, obligacjami serii F, G, H, I, J wyemitowanymi przez Kerdos Group.

"W związku z nieopublikowaniem przez spółkę Kerdos Group. skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał roku 2015, zarząd giełdy działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanawia zawiesić, w okresie od dnia 17 listopada 2015 r. do dnia 30 listopada 2015 r. (włącznie), obrót w alternatywnym systemie na Catalyst następującymi obligacjami spółki Kerdos Group" - podała GPW w komunikacie.