"Upoważnia się spółkę do odpłatnego nabycia maksymalnie 3 136 618 akcji własnych spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda, stanowiących łącznie nie więcej niż 5% kapitału zakładowego spółki, w celu umorzenia" - czytamy w uchwałach.

"Postanawia się o użyciu kapitału zapasowego spółki w kwocie maksymalnej do 20 000 000 zł - będącą kwotą, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, może być przeznaczona do podziału - w celu wypłaty wynagrodzenia akcjonariuszom z tytułu nabycia od nich akcji" - czytamy dalej.

MCI Management jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r.