Peixin

Peixin odnotował 2,43 mln euro skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2015 r. wobec 4,36 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Work Service  

Rada nadzorcza Work Service powołała na stanowisko prezesa Macieja Wituckiego - dotychczasowego członka RN - z dniem 1 stycznia 2016 r. Dotychczasowy prezes i równocześnie udziałowiec Work Service Tomasz Hanczarek zostanie od nowego roku wiceprzewodniczącym rady nadzorczej, podała spółka. >>>>  

Awbud 

Awbud podpisał ugodę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o.o. w Bełchatowie na mocy której m.in. otrzyma zaległe wynagrodzenie w wysokości ponad 4,45 mln zł, podała spółka. >>>> 

Kofola  

Kofola ČeskoSlovensko a.s. (Kofola CS) - główna spółka holdingowa grupy Kofola - planuje w ramach oferty publicznej na terytorium Czech, Polski i Słowacji emisję obejmującą do 275 000 nowych akcji oraz do 825 000 istniejących akcji oferowanych przez CED Group S.a.r.l. jednego z dotychczasowych akcjonariuszy. Liczba akcji objętych ofertą może zostać zwiększona o dodatkową liczbę do 1 075 000 akcji sprzedawanych, co będzie uzależnione od wystąpienia zadowalającego popytu i możliwości osiągnięcia satysfakcjonującej ceny. W takim przypadku łączna liczba akcji oferowanych wyniesie do 2.175.000 akcji, podała Kofola.

Kofola ČeskoSlovensko a.s. (Kofola CS) - główna spółka holdingowa grupy Kofola - zażądała przymusowego wykupu akcji spółki od mniejszościowych akcjonariuszy Kofola SA, reprezentujących 0,1985% kapitału zakładowego po cenie 57 zł za akcję, podano w komunikacie.>>>> 

Madarch z grupy Abris

Madarch z grupy Abris złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie 100% udziałów w 2 spółek z siedzibą w Woli Makowskiej: Fungis i Fungis Dystrybucja Bis, podał Urząd. Wniosek wpłynął 16 listopada br., sprawa jest w toku, podał UOKiK. "Zamierzona koncentracja polegać ma na przejęciu kontroli przez Madarch sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nad spółką Fungis sp. z o.o. z siedzibą w Woli Makowskiej oraz spółką Fungis Dystrybucja Bis sp. z o.o. z siedzibą w Woli Makowskiej poprzez nabycie 100 % udziałów spółki Fungis sp. z o.o. oraz 100% udziałów spółki Fungis Dystrybucja Bis sp. z o.o." - czytamy w komunikacie.

CEZ 

Grupa CEZ poinformowała rząd Bułgarii o zamiarze wszczęcia międzynarodowego arbitrażu przeciwko niemu, zarzucając, że rząd nie chronił inwestycji CEZ, o ile władze nie podejmą szybko odpowiednich kroków zaradczych, a szkody nie zostaną w pełni zrekompensowane, podała spółka. Decyzję CEZ poprzedzały negocjacje. Spółka domaga się "kilkuset milionów euro". >>>>  

CEZ odkupi za gotówkę obligacje warte 411,41 mln USD za cenę wynoszącą 107,49% ich wartości, podała spółka. "CEZ, a. s. zaakceptował wszystkie oferty odsprzedaży obligacji o łącznej wartości nominalnej 411 406 000, wyemitowanych w ramach emisji o wartości 700 000 000 USD i oprocentowaniu 4,25%, zapadających w 2022 r., za cenę wynoszącą 107,49%" - czytamy w komunikacie. Dzień rozliczenia transakcji odkupu to 24 listopada 2015 r. W związku z tym, że w ramach oferty niemal wyczerpano limit wykupu, CEZ nie przyjmuje zapisów w ofercie odkupu obligacji z emisji o wartości 750 mln euro zapadających w 2020 r., podano także.

Stalprodukt 

Stalprodukt zaprosił akcjonariuszy do sprzedaży akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,B i E. Maksymalna liczba akcji, które mogą być nabyte w ramach programu, wynosi 1 075 000, co włącznie z posiadanymi przez spółkę akcjami własnymi w liczbie 69 733 szt. stanowi 17,02% kapitału zakładowego i uprawnia do 31,94% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podał Stalprodukt. >>>>  

Ekokogeneracja 

Ekokogeneracja rozpoczęła publiczną emisję obligacji serii A, z której ma zamiar pozyskać od 2,5 mln zł do 5 mln zł, podała spółka. "Spółka rozpoczęła publiczną emisję nie mniej niż 2 500 i nie więcej niż 5 000 obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Oprocentowanie obligacji serii A będzie stałe i będzie wynosiło 8,5% w skali roku, a odsetki będą wypłacane półrocznie" - czytamy w komunikacie. Przydział obligacji zostanie dokonany 11 grudnia br. Z kolei ich wykup nastąpi po 3 latach w dniu 11 grudnia 2018 r. 

Newag 

Newag zawarł z województwami zachodniopomorskim i lubuskim (tworzącymi tzw. Zachodnią Grupę Zakupową) umowę na dostawę 2 elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych (EZT) z rodziny Impuls 31 WE za 34,8 mln zł netto, podała spółka. >>>> 

Best, Kredyt Inkaso 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na połączeniu Best oraz Kredyt Inkaso, podał Best. >>>> 

BBI Development 

Realty 3 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 6 sp. k. (PD6), spółka zależna BBI Development, zawarła umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego dwóch nieruchomości na terenie warszawskiego projektu Centrum Praskie Koneser na rzecz K-Invest 2, spółki celowej z grupy inwestorów Liebrecht&WooD, będącej - obok BBI - współinwestorem Konesera, podało BBI Development. Cena sprzedaży wyniosła 24,85 mln zł brutto.

Atlas Estates

Atlas Estates Przasnyska 9, spółka zależna Atlas Estates, zawarła z Kalter umowę o generalne wykonawstwo budynku mieszkalnego w Warszawie za maksymalnie 30 mln zł netto, podała spółka. "Przedmiotem umowy jest wybudowanie przez generalnego wykonawcę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przasnyskiej 9 w Warszawie. Maksymalne wynagrodzenie generalnego wykonawcy wynosi 30 mln zł + VAT. Zakończenie wykonania zobowiązania generalnego wykonawcy nastąpi 31 lipca 2017 r." - czytamy w komunikacie.