KGHM, PBG 

PBG w upadłości układowej otrzymało od KGHM Polska Miedź wniosek o zawezwanie do próby ugodowej ws. kar umownych na 526,28 mln zł, podało PBG. PGB nie zgadza się z zasadnością kar, które związane są z umową z dnia 9 lipca 2010 roku na wykonanie, dostarczenie, montaż oraz rozruch czterech kompletnych turbozespołów gazowych, w ramach inwestycji KGHM pn. "Budowa bloku gazowo-parowego w Głogowie i Polkowicach". >>>> 

PGNiG 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oczekuje przybycia statku z pierwszą dostawą skroplonego gazu ziemnego (LNG) do terminalu LNG w Świnoujściu 11-12 grudnia br., podała spółka. >>>> 

Asseco Poland, Infovide-Matrix 

Asseco Poland w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Infovide-Matrix nabyło 12 215 609 akcji, stanowiących ok. 97,91% udziału w kapitale zakładowym, podała spółka. >>>>  

JSW 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała aneks do umowy z PKO Bankiem Polskim, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim i PZU FIZAN BIS 1 (obligatariuszami), wydłużający termin na uzgodnienie i podpisanie listy najistotniejszych zasad i warunków przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia finansowego JSW oraz spółek z grupy kapitałowej JSW (term sheet) do 27 listopada, podała spółka. "Brak podpisania i uzgodnienia term sheetu do 27 listopada 2015 roku (włącznie) będzie stanowił podstawę wypowiedzenia umowy o dalszej współpracy" - czytamy w komunikacie. W połowie listopada JSW informowała o wydłużeniu terminu na uzgodnienie term sheet do 24 listopada.

DTP  

DTP ujawniło z opóźnieniem, że przystąpiło do negocjacji w sprawie przejęcia kontroli nad nim przez dużą międzynarodową grupę kapitałową, działającą w branży windykacyjnej. "Potencjalna transakcja, która jest przedmiotem negocjacji, może doprowadzić do integracji działalności operacyjnej spółki z biznesem inwestora branżowego, co wpłynie na wartość emitenta. W związku z przystąpieniem do tych negocjacji, emitent, w ramach procesu due diligence, udostępni inwestorowi branżowemu szczegółowe dane dotyczące emitenta i jego działalności" - czytamy w komunikacie.

Ferrum 

Złożenie wniosku o upadłość przez HW Pietrzak Holding - kontrahenta Ferrum - nie będzie miało istotnego negatywnego wpływu na działalność grupy, podało Ferrum. "W związku z powzięciem w dniu 19 listopada 2015 r. informacji o złożeniu przez HW Pietrzak Holding S.A. wniosku o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu zarząd Ferrum S.A. informuje, iż aktualna sytuacja HW Pietrzak nie będzie miała istotnego negatywnego wpływu na bieżącą oraz przyszłą działalność operacyjną grupy kapitałowej Ferrum" - czytamy w komunikacie. 

Abris

Graf-Poz S.A. złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, do której zostanie wniesione przedsiębiorstwo Drukpol S.A., podał Urząd. Wniosek wpłynął 17 listopada br., sprawa jest w toku, podał UOKiK. "Zamierzona koncentracja polegać ma na nabyciu przez Graf-Poz Spółka Akcyjna z siedzibą w Batorowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, do której zostanie wniesione przedsiębiorstwo Drukpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Sulejówku. Przedmiotem transakcji jest całość przedsiębiorstwa specjalizującego się w produkcji różnego rodzaju opakowań z kartonu i tektury" - czytamy w komunikacie. Graf-Poz jest spółką portfelową Grupy Abris, prowadzącą działalność w zakresie produkcji różnego rodzaju opakowań z kartonu i tektury.

Lark.pl 

Lark.pl podpisała list intencyjny z Extra Media, wydawcą bezpłatnej prasy lokalnej na terenie całej Polski, określający tryb prowadzenia negocjacji dotyczących przejęcia przez Lark.pl udziałów w tym podmiocie, a ponadto dotyczący zdefiniowania i ustalenia zasad budowy w ramach grupy spółek Lark.pl Domu Wydawniczego, który - oprócz rozwijania segmentu bezpłatnej prasy lokalnej - zamierza rozwijać równolegle segment bezpłatnych wydawnictw cyfrowych oraz wydań internetowych, podała spółka. >>>> 

Erbud 

Erbud podpisał umowę na generalne wykonawstwo rozbudowy Galerii Leszno w Lesznie. Wartość kontraktu wynosi 14,6 mln zł netto, podała spółka. Inwestorem jest firma Multi Poland. "W ramach realizacji umowy Erbud rozbuduje największe centrum handlowe w regionie - Galerię Leszno, której właścicielem i zarządcą jest firma Multi Poland Sp. z o.o. Powiększony kompleks handlowy składać się będzie z Galerii Leszno i powstałego w wyniku rozbudowy Retail Parku. Niezwykle ważną częścią inwestycji jest powiększenie parkingu o dodatkowe 200 miejsc. Termin zakończenia prac planowany jest na 15 czerwca 2016 roku" - czytamy w komunikacie.

Skarbiec  

Skarbiec Holding chce utrzymać w roku obrotowym politykę dywidendy, która zakłada wypłatę 100% jednostkowego zysku akcjonariuszom, poinformował członek zarządu Bartosz Józefiak. >>>>  

Tauron 

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Tauron Polska Energia, na którym akcjonariusze mieli zdecydować m.in. o emisji akcji o wartości 400 mln zł, zostało ponownie przerwane i będzie wznowione 8 grudnia, podała spółka. >>>> 

Enter Air  

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Enter Air w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C oraz praw do akcji serii C, podała KNF. Spółka zapowiedziała na jutro konferencję prasową poświęconą m.in. ofercie publicznej. >>>>  

KGHM Polska Miedź

KGHM Polska Miedź oczekuje spadku kosztów jednostkowych po osiągnięciu pełnych mocy przez czilijski projekt Sierra Gorda, poinformował dyrektor naczelny ds. relacji inwestorskich Artur Tarnowski. KGHM jest w trakcie opracowania szczegółowej dokumentacji II fazy tego projektu, dodał.>>>>  

KGHM Polska Miedź przygląda się nowym pomysłom inwestycyjnym w Polsce, ale ich opłacalność i atrakcyjność na tle projektów zagranicznych eliminuje obecna formuła podatku od kopalin, poinformował dyrektor naczelny ds. relacji inwestorskich Artur Tarnowski. >>>>  

GPW

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zakłada łącznie 36 mln zł oszczędności kosztowych w latach 2016-2017, wynika z prezentacji spółki. >>>>  

PGE

Polska Grupa Energetyczna (PGE) przystąpiła do prowadzonego przez Instytut Transportu Samochodowego (ITS) projektu, w ramach którego w Warszawie i Poznaniu powstaną demonstracyjne stacje tankowania wodoru (HRS) dla samochodów osobowych i autobusów, podała spółka.>>>> 

Bogdanka 

Rada nadzorcza Lubelskiego Węgla Bogdanka powołała zarząd spółki IX kadencji ze Zbigniewem Stopą jako prezesem, podała spółka. >>>> 

J.W. Construction 

Zarząd J.W. Construction zdecydował o emisji do 120 000 obligacji średnioterminowych niezabezpieczonych o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 120 mln zł, podała spółka. Spółka podała, że cena emisyjna obligacji odpowiadać będzie wartości nominalnej, a oprocentowanie zostanie ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę. "Obligacje będą emitowane w serii JWC1217 z planowanym końcowym terminem wykupu 08 grudnia 2017 r."- czytamy w komunikacie.