"Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych:

- umorzył postępowanie w sprawie z wniosku emitenta o ogłoszenie upadłości emitenta z możliwością zawarcia układu,
- umorzył postępowanie w sprawie z wniosku Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie o ogłoszenie upadłości emitenta obejmującej likwidację majątku emitenta,
- uchylił postanowienie o zabezpieczeniu majątku emitenta poprzez ustanowienie zarządcy przymusowego" – czytamy w komunikacie.

Hawe poinformowało wcześniej o złożeniu do sądu pisma cofającego w całości jego wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, oraz o złożeniu przez Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN pisma o cofnięciu w całości wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Hawe.

Spółka złożyła natomiast wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, mającego uchronić ją przed upadłością.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 333 mln zł w 2014 r.