Bank Pekao 

Bank Pekao odnotował 438,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 691,02 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Czytaj więcej >>>>  

Zarząd Banku Pekao proponuje wypłatę dywidendy za 2015 rok w wysokości 8,7 zł na 1 akcję, co przekłada się na wskaźnik wypłaty dywidendy w wysokości 99,7% zysku netto banku za 2015 rok, podał bank. Wniosek zarządu uzyskał pozytywną opinię rady nadzorczej. Czytaj więcej >>>>

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) Banku Pekao wzrósł do 45,6% w 2015 r. z 44,7% rok wcześniej. Bank osiągnął zwrot na kapitale (ROE) na poziomie 9,7%, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu współczynnika wypłacalności Core Tier 1 wynoszącego 17,7%. Czytaj więcej >>>> 

Celem Banku Pekao na 2016 rok jest ograniczenie spadku wyniku w skali roku do wartości jednocyfrowej, zapowiedział prezes Luigi Lovaglio. "Chcemy kontynuować strategię wzrostu, udzielając kredyty i pozyskując klientów. Naszym ambitnym celem na 2016 będzie uzyskanie dynamik lepszych niż w sektorze i ograniczenie spadku wyniku do wartości jednocyfrowej" - powiedział Lovaglio podczas konferencji prasowej. Rok 2016 będzie trudnym rokiem, ale bank jest dobrze przygotowani, zadeklarował. W całym 2015 r. bank miał 2 292,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 714,71 mln zł zysku rok wcześniej. 

JSW 

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) odwołała z zarządu Aleksandra Wardasa, pełniącego funkcję zastępcy prezesa zarządu ds. technicznych, podała spółka. Ponadto RN oddelegowała dwóch swoich członków: Roberta Ostrowskiego i Krzysztofa Mysiaka do czasowego wykonywania czynności członków zarządu. Czytaj więcej >>>>  

Hawe Telekom  

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) złożyła w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości Hawe Telekom, będącej spółką zależną Mediatela, z możliwością zawarcia układu, podał Mediatel. Czytaj więcej >>>>  

Best 

Best dokonał zmiany terminu przydziału obligacji serii L2 na 9 lutego z 19 lutego, podała spółka. Best tłumaczy w komunikacie, że decyzja ta jest spowodowana jest zakończeniem 5 lutego 2016 r. przyjmowania zapisów na obligacje w następstwie przekroczenia 4 lutego 2016 r. liczby dostępnych obligacji i skrócenia okresu przyjmowania zapisów na nie. W ub. tygodniu spółka podała, że popyt na jej obligacje serii L2 o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł przekroczył liczbę oferowanych papierów dłużnych pierwszego dnia zapisów i tym samym okres subskrypcji zostaje skrócony do 5 lutego wobec 17 lutego wcześniej, a zapisy złożone 4 i 5 lutego zostaną proporcjonalnie zredukowane. 

Best dokonał przydziału obligacji serii L2 o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł. Średnia stopa redukcji wyniosła 64,31%. Obligacje serii L2 trafią do portfeli 1008 inwestorów, podała spółka. "Best przyspieszył termin przydziału obligacji z 19 lutego na 9 lutego z uwagi na szybsze niż planowano zakończenie zapisów. Przekroczenie liczby oferowanych obligacji nastąpiło pierwszego dnia subskrypcji" - czytamy w komunikacie.

Pegas 

Pegas Nonwovens zakończył nabywanie akcji własnych w ramach programu wykupu akcji, podała spółka. Łącznie Pegas wykupił 461 470 akcji własnych, stanowiących 5% jej kapitału zakładowego. "8 lutego 2016 r. spółka zakończyła nabywanie akcji własnych w ramach programu wykupu akcji. Do tego dnia spółka wykupiła 461 470 akcji własnych, stanowiących 5% jej kapitału zakładowego. Program wykupu akcji własnych został rozpoczęty 13 sierpnia 2015 r." - czytamy w komunikacie. 

Mikrokasa 

Mikrokasa wyemitowała dwuletnie obligacje na okaziciela serii S o łącznej wartości nominalnej 3,798 mln zł, podała spółka. "W dniu 8 lutego 2016 r. (dzień przydziału) spółka wyemitowała 3798 sztuk dwuletnich obligacji na okaziciela serii S o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda - wielkość emisji: 3 798 000,00 zł" - czytamy w komunikacie. Środki z emisji zostaną przeznaczone na kontynuację realizacji strategii rozwoju spółki. Oprocentowanie Obligacji zostało ustalone na poziomie 8% w skali roku z częstotliwością wypłaty odsetek raz na kwartał, podano także w komunikacie.

PKO BP 

PKO Bank Polski szacuje, że zasili budżet państwa kwotą ok. 812 mln zł z tytułu podatku bankowego w 2016 r., poinformował dyrektor Pionu Analiz i Strategii w PKO Banku Polskim Paweł Borys. Czytaj więcej  >>>>  

GPW  

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) polegającej na powołaniu Małgorzaty Zaleskiej w skład zarządu GPW i powierzeniu jej funkcji prezesa zarządu, podał urząd. Czytaj więcej  >>>>  

Inno-Gene 

Inno-Gene zwiększył do 26,5% swoje zaangażowanie w spółce Central Europe Genomics Centre (CEGC), poinformowała spółka. "Koszt zakupu udziałów wyniósł 500 tys. zł i stanowił realizację trzeciego etapu umowy inwestycyjnej pomiędzy Inno-Gene a amerykańską spółką International Technology Ventures LLC (ITV). Łączna inwestycja Inno-Gene w CEGC wyniosła 1,5 mln zł" - czytamy w komunikacie.

PKP Cargo 

Grupa PKP Cargo podpisała ze spółką ENGIE Energia Polska (dawniej GDF Suez Polska) umowę na przewozy węgla w 2016 roku. Na jej podstawie przetransportuje 2,1 mln ton węgla ze śląskich kopalń i lubelskiej Bogdanki do elektrowni w Połańcu w województwie świętokrzyskim, podała spółka. >>>>  

Macro Games 

Macro Games podjął uchwałę w sprawie szczegółowych warunków emisji obligacji serii A na kwotę 2,5 mln zł, podała spółka.

mBank 

mBank spodziewa się, że ze względu na podatek bankowy, obowiązujący od lutego br. jego zysk netto może spaść o jedną trzecią w skali roku, poinformował prezes Cezary Stypułkowski. >>>>  

mBank wymagania KNF dotyczące poziomów wskaźników kapitałowych w związku z ryzykiem portfela walutowych kredytów hipotecznych, zarówno na poziomie indywidualnym jak i skonsolidowanym na koniec 2015 r., podała instytucja. „Bank otrzymał pismo z Komisji Nadzoru Bankowego (KNF) z informacją, że zalecone poziomy wskaźników kapitałowych (skierowane do całego sektora oraz te skierowane do wybranych banków w październiku 2015 roku w związku z ryzykiem portfela walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych) obowiązują zarówno na poziomie indywidualnym jak i skonsolidowanym" – czytamy w komunikacie.

MSX Resources 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wykluczyła bezterminowo akcje MSX Resources z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym ww. decyzja KNF stanie się ostateczna, podał urząd. KNF nałożyła ponadto na spółkę MSX Resources karę pieniężną w wysokości 400 tys. zł, podano w komunikacie.

Rank Progress 

Progress V, jednostka zależna Rank Progress, zawarła z Pergranso Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę sprzedaży nieruchomości (wraz z nakładami), położonej w Mielcu związanej z obiektem handlowo-usługowym w budowie "Aviatar" wraz z infrastrukturą techniczną i prawami oraz opracowaniami do dokumentacji projektowej inwestycji za cenę w kwocie 67,33 mln netto, podał Rank Progress.

Obligatariusze posiadający obligacje Rank Progress serii D mają możliwość przedstawienia w terminie 14 dni części lub wszystkich posiadanych obligacji do dobrowolnego ich nabycia przez spółkę w celu ich umorzenia, podał Rank Progress. "Emitent przeznaczy na dobrowolne nabycie obligacji zgłoszonych […] co najmniej 30% kwoty zaokrąglonej do najbliższego 1 000 zł stanowiącej różnicę środków uzyskanych ze sprzedaży (proporcjonalnie do udziału we własności nieruchomości, użytkowaniu wieczystym lub posiadanych udziałów lub akcji) i środków przeznaczonych na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego finansowania obciążających przedmiot sprzedaży. Nabycie obligacji przez emitenta w celu ich umorzenia nastąpi w dniu 08 maja 2016 r." – czytamy w komunikacie.