"Wyniki testów przeprowadzonych przez JSW wskazują na utratę bilansowej wartości aktywów trwałych w segmencie Węgiel oraz Koks w wysokości ok. 2,7 miliarda złotych (odpowiednio 2,0 i 0,7 mld zł)" – czytamy w komunikacie.

Z tytułu reklasyfikacji akcji SEJ do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży JSW dokonała natomiast odpisu aktualizującego w wysokości 0,1 mld zł.

"Stosowne odpisy aktualizujące wartość aktywów zostaną uwzględnione w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym JSW za IV kwartał 2015 r." - czytamy dalej.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W 2014 r. w kopalniach JSW wydobyto 13,9 mln ton węgla. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.