Sama Elektrobudowa miała szacunkowo przychody ze sprzedaży 1 204,2 mln zł i zysk netto 47,2 mln zł w 2015 r., podano również.

"Powyższy szacunek uwzględnia wpływ zdarzeń związanych z realizacją kilku kontraktów, które łącznie przyczyniły się do zmniejszenia zysku netto w stosunku do prognozy wyników roku 2015 przekazanej do publicznej wiadomości w dniu 16 listopada 2015 roku" – czytamy w komunikacie.

Najistotniejszy wpływ na korektę prognozy ma zwiększenie kosztów koniecznych do poniesienia w celu intensyfikacji prac oraz zwiększone zaangażowanie potencjału celem nadrobienia opóźnień na kontrakcie "Rozbudowa i modernizacja stacji Byczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV". Dokonane zmiany organizacyjne struktur działalności biznesowej ujawniły ponadto potrzebę poniesienia wyższych kosztów dokończenia niektórych niedoszacowanych zakresów prac, zaznaczono w informacji.

>>> Czytaj też: Elektrobudowa prognozuje zysk netto grupy na poziomie 50,9 mln zł w 2016 r.

"Zmiana oceny wyników zakończenia 2015 roku nie będzie miała istotnego wpływu na prognozę wyniku roku 2016. Ostateczne dane o osiągniętych wynikach, po zaakceptowaniu przez radę nadzorczą, Elektrobudowa przedstawi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 21 marca 2016 roku" – podano również.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. W 2014 r. jej przychody wyniosły 1,11 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.