"Spółka może nabywać w ramach programu odkupu akcje stanowiące nie więcej niż 20% kapitału zakładowego spółki, w wysokości ustalonej na ostatni dzień trwania programu odkupu. Zarząd przeznaczy na realizację programu odkupu, w tym również koszty obsługi programu odkupu, kwotę do 50 000 000 złotych z kapitałów zapasowych utworzonych z zysków lat ubiegłych" - czytamy w komunikacie.

Akcje będą nabywane w celu umorzenia. Program ma trwać nie dłużej niż do 30 maja 2016 r.

Wypłaty dywidendy za lata 2014, 2015 i 2016 mają pierwszeństwo przed realizacją programu odkupu. Nabycie akcji w ramach programu nie może też spowodować obniżenia aktywów netto Netii poniżej wysokości kapitału zakładowego powiększonego o kapitały, których spółka nie może wypłacać zgodnie z ustawą lub statutem.

Netia S.A. to największy niezależny operator usług telefonii stacjonarnej w Polsce, a także dostawca usług dostępu do internetu