Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 688 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Jest to wynik gorszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 13 mln zł zysku. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie od 105 mln zł straty do 163,8 mln zł zysku.

Zysk operacyjny wyniósł 54 mln zł wobec 759 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 771 mln zł wobec 1 357 mln rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9 769 mln zł w IV kw. 2015 r. wobec 11 487 mln zł rok wcześniej.

Według prognoz analityków, zysk EBIT spółki mógł wynieść od 68 do 378 mln zł, przy konsensusie na poziomie 140,89 mln zł.

PGNiG podało w lutym, że szacuje wynik EBITDA za IV kw. na ok. 0,77 mld zł przy przychodach na poziomie ok. 9,77 mld zł.

W całym 2015 r. spółka miała 2 134 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 823 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 36 464 mln zł w porównaniu z 34 304 mln zł rok wcześniej.

"W 2015 roku grupa kapitałowa PGNiG osiągnęła ponad 2,1 mld zł zysku netto. Jest to dobry wynik, który udało się osiągnąć mimo rekordowo niskich cen ropy naftowej i gazu ziemnego na rynkach światowych. To efekt utrzymujących się niskich kosztów pozyskania gazu oraz silnych operacyjnie wyników segmentów Dystrybucja oraz Wytwarzanie" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Na poziomie działalności operacyjnej wartość EBITDA wyniosła 6,1 mld zł, co oznacza 4-procentowy spadek w stosunku do 2014 roku. Z kolei wynik operacyjny wyniósł 3,3 mld zł i zmniejszył się o 14% r/r. Wpływ na wyniki finansowe Grupy miały niskie ceny ropy naftowej, a także obniżki taryf gazowych oraz programy rabatowe oferowane klientom, podało też PGNiG.

>>> Czytaj też: Powstanie gazociąg do Norwegii? PGNiG: Jest zainteresowanie zagranicznych partnerów

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 1 472 mln zł wobec 1 895 mln zł zysku rok wcześniej.

"Mimo trudnych zewnętrznych okoliczności GK PGNiG znajduje się w bardzo dobrej kondycji finansowej, a poziom zadłużenia netto jaki osiągnęła na koniec 2015 roku był bliski zeru" - podsumowano w komunikacie. 


Wzrosty w Dystrybucji i Wytwarzaniu wpłynęły znacząco na wynik operacyjny

Największy udział w wyniku operacyjnym Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) za 2015 r. miały segmenty Poszukiwanie i Wydobycie oraz Dystrybucja, na ostateczny wynik wpłynęły też znacząco wzrosty w segmentach Dystrybucja oraz Wytwarzanie, podała spółka.

"W porównaniu do 2014 roku wynik operacyjny segmentu Dystrybucja za 2015 rok zwiększył się o 27,4% i osiągnął poziom 1,45 mld zł, natomiast wynik EBITDA wyniósł 2,34 mld zł, czyli wzrósł o 337 mln zł. Dobry wynik to skutek m.in. wyższych rok do roku o 302 mln zł (7,1%) przychodów, przede wszystkim z powodu wzrostu ilości przesłanego gazu i wyższej taryfy za usługę dystrybucyjną" - czytamy w komunikacie.

Koszty operacyjne segmentu pozostały na zbliżonym poziomie w porównaniu z ub.r., tj. spadły o 0,3%.

Wynik operacyjny segmentu Wytwarzanie za 2015 rok wyniósł 367 mln zł i był o 205 mln zł wyższy niż w 2014 roku. Wynik EBITDA wyniósł 679 mln zł, co oznacza wzrost o 46,7% r/r.

"Na znaczącą poprawę wyniku wpływ miało zwiększenie przychodów ze sprzedaży ciepła oraz spadek kosztów zakupu węgla, będącego głównym paliwem do produkcji ciepła w tym segmencie (średnia cena surowca spadła o 9% r/r)" - czytamy dalej.

Wynik operacyjny segmentu Poszukiwanie i Wydobycie na koniec 2015 roku wyniósł 1,1 mld zł i był o 45,4% niższy niż w 2014 roku. Przychody segmentu spadły o 1,2 mld zł (20% r/r) do poziomu 4,86 mld zł.

Obniżenie przychodów w segmencie wynika ze spadku cen ropy naftowej o ok. 36% r/r. "Spadek notowań cen ropy naftowej, skutkujący obniżeniem rentowności projektów poszukiwawczych, wpłynął również negatywnie na popyt na usługi poszukiwawcze świadczone przez spółki tego segmentu - przychody z tytułu usług geofizycznych i poszukiwawczych były w 2015 roku o 416 mln zł niższe niż w roku poprzednim" - napisano także w materiale.

Dzięki wzrostowi wolumenu wydobycia w Norwegii PGNiG mogło ograniczyć negatywny wpływ spadku cen surowców energetycznych. W 2015 r. łączne wydobycie gazu, ropy i NGL wzrosło prawie o połowę, do poziomu 8,5 mln baryłek ekwiwalentu ropy.

Ze względu na naturalne sczerpanie złóż, spółka spodziewa się jednak spadku wydobycia z aktualnie zagospodarowanych aktywów w kolejnych latach.

Przychody segmentu Obrót i Magazynowanie w 2015 roku wzrosły o 2,9 mld zł (o 10,1% r/r), na co wpływ miał głównie wzrost przychodów z tytułu sprzedaży paliwa gazowego na Towarowej Giełdzie Energii. W 2015 r. PGNiG zrealizowało tzw. obligo gazowe na poziomie ponad 15 % wyższym od wymaganego minimum. Zysk operacyjny segmentu Obrót i Magazynowanie wyniósł w 2015 roku 381 mln zł, co oznacza spadek o 202 mln zł wobec wyniku osiągniętego rok wcześniej.

"Obniżenie wyniku operacyjnego segmentu jest wynikiem postępującej liberalizacji rynku gazu w Polsce, która pozwala największym klientom segmentu na dywersyfikację dostaw paliwa gazowego. Ponadto, kilkakrotnie w minionym roku PGNiG SA i PGNiG OD obniżały taryfy regulujące sprzedaż paliwa gazowego, w wyniku czego średnia cena taryfowa paliwa gazowego w czwartym kwartale 2015 roku była niższa o ok. 10% od cen w 2014 roku. Dodatkowo, w odpowiedzi na zmieniające się warunki na rynku, spółki Grupy sprzedające paliwo gazowe w Polsce wprowadziły programy rabatowe, zwiększając konkurencyjność ofert dla klientów" - wyjaśniła spółka.

Na obniżenie wyniku operacyjnego segmentu negatywnie wpłynął również zwiększony odpis aktualizujący wartość zapasów paliwa gazowego, którego saldo w 2015 roku zostało powiększone o 190 mln zł.

Skonsolidowany wynik operacyjny grupy kapitałowej PGNiG wyniósł w 2015 r. 54 mln zł wobec 759 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 771 mln zł wobec 1 357 mln rok wcześniej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.