Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 70,17 mln zł w 2015 r. wobec 152,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 577,21 mln zł wobec 724,22 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 468,92 mln zł wobec 441,52 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 23,18 mld zł na koniec 2015 r. wobec 20,12 mld na koniec 2014 r.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie 2015 r. wyniosła 44,11 mln zł wobec 126,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Getin Holding jest holdingiem finansowym działającym na rynkach Europy Wschodniej. Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.