Ceny produkcji przemysłowej w lutym spadły rdr o 1,4 proc.

W styczniu wzrost wyniósł 3,3 proc. w ujęciu rok do roku, a w ujęciu miesięcznym nastąpił spadek o 0,2 proc. (PAP)

Produkcja w lutym wzrosła rdr w 29 działach na 34 - GUS

Według GUS wzrost odnotowano m.in. w produkcji wyrobów tekstylnych – o 24,1 proc., mebli – o 17,0 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 13,8 proc., wyrobów z metali – o 13,4 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 13,1 proc., odzieży – o 12,2 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 11,6 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 10,9 proc.

Natomiast spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lutym ub. roku, wystąpił w 5 działach, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 5,0 proc. oraz w produkcji maszyn i urządzeń – o 2,4 proc.

W przypadku produkcji budowlano-montażowej w lutym w stosunku do lutego 2015 roku spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 20,5 proc., w przedsiębiorstwach zajmujących się głównie wznoszeniem budynków - o 7,4 proc., a w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne – o 4,3 proc.

W porównaniu ze styczniem wzrost produkcji wystąpił we wszystkich działach budownictwa: w przedsiębiorstwach realizujących głównie roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – o 17,9 proc., a w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne po 11,9 proc.