Strata netto z działalności zaniechanej wyniosła 97,59 mln zł wobec 20,15 mln zł straty rok wcześniej. W efekcie strata netto (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) ogółem wyniosła 26,57 mln zł wobec 78,17 mln zł zysku netto rok wcześniej. Strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) wyniosła 71,26 mln zł wobec 50,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Strata netto z działalności zaniechanej obejmuje wyniki AP Mochenwangen i spółek utworzonych w celu nabycia Papierni. Ponieważ zarząd Arctic Paper poszukuje nabywcy dla Papierni, uznano jej działalność za niekontynuowaną i zgodnie z wymogami MSSF dokonano zmiany prezentacji w skonsolidowanym rachunku wyników za każdy prezentowany rok.

Zysk operacyjny wyniósł 100,24 mln zł wobec 135,66 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 212,7 mln zł wobec 252,32 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 900,46 mln zł w 2015 r. wobec 2 865,12 mln zł rok wcześniej.

"W pełnych wyzwań warunkach rynkowych obroniliśmy naszą pozycję i osiągnęliśmy akceptowalne wyniki finansowe. Zysk operacyjny wyniósł w 2015 roku 100,2 mln zł, a zysk netto 71 mln zł, co, biorąc pod uwagę niezmiernie trudny rynek, uznać trzeba za dobry rezultat. Przychody na poziomie bliskim 2,9 mld zł zapewniły nam znaczące udziały w rynkach, do których adresujemy nasze produkty. Naszym strategicznym celem pozostaje redukcja długu netto w stosunku do wyniku EBITDA oraz optymalizacja poziomu kapitału obrotowego. Bez niezmiennego wsparcia i lojalności ze strony zarówno klientów, jak i dostawców, nasze wysiłki w tym kierunku byłyby mniej skuteczne. Handlowcy, pośrednicy i wydawcy - wszyscy oni przyczynili się do osiągniętych przez nas wyników finansowych oraz rozwoju naszej oferty produktowej" - napisał prezes Wolfgang Lübbert w liście do akcjonariuszy.

Zaznaczył, że nie można nie wspomnieć o bardzo dobrych wynikach osiągniętych w minionym roku przez Rottneros. "Korzyści osiągane dzięki tej inwestycji potwierdziły w 2015 roku swoją wartość. Rottneros ma za sobą rekordowy rok dzięki rozwinięciu atrakcyjnej oferty produktowej, silnej pozycji dolara oraz stabilnemu rynkowi celulozy. Zaangażowanie w Rottneros pozwala na zrównoważenie efektów tego, iż nie jesteśmy pionowo zintegrowanym producentem papieru. Zamierzamy kontynuować nasze zaangażowanie w tę firmę. Wkraczając w 2016 rok, widzimy pozytywne rezultaty naszych działań podejmowanych w roku minionym, w tym Programu Poprawy Rentowności. W bieżącym roku będzie on kontynuowany, wraz z dalszym wzmacnianiem naszych kompetencji jako producenta papieru dla zorientowanych na jakość klientów" - dodał Lübbert.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 4,91 mln zł wobec 25,11 mln zł straty rok wcześniej.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.