Wynik z tytułu odsetek wyniósł 261,41 mln zł wobec 289,44 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 112,73 mln zł wobec 103,01 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 20,92 mld zł na koniec 2015 r. wobec 19,67 mld na koniec 2014 r.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie 2015 r. wyniosła 39,32 mln zł wobec 60,49 mln zł zysku rok wcześniej.

"Bank nie zrealizował zakładanych celów finansowych. Wśród czynników wpływających na wynik należy wymienić m.in. spadek stóp procentowych, który doprowadził do znaczącego obniżenia marż odsetkowych. Istotny był także wzrost opłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz płatność na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Łącznie, w skali całego 2015 r., te dodatkowe koszty sięgnęły blisko  52 mln zł" - czytamy w komunikacie. 

Bank podkreślił, że nowy zarząd BOŚ, powołany 15 lutego br. wdrożył intensywne prace nad aktualizacją dotychczasowych dokumentów strategicznych i przygotowaniem Ramowej Strategii BOŚ na lata 2016-2020. Równolegle w banku realizowany jest harmonogram podniesienia kapitału spółki przyjęty przez NWZ BOŚ.

"Priorytetowym celem zarządu jest podniesienie rentowności BOŚ do poziomu najlepszych banków na rynku, a w efekcie - wzrost wartości akcji banku. Realizując to zadanie, bank zamierza postawić na wysoką jakość obsługi klienta oraz skupienie się na wybranych segmentach rynku adekwatnych do rozwijanych kompetencji i profilu działalności" - powiedział p.o. prezesa  BOŚ  Sławomir Zawadzki, cytowany w komunikacie. 

Zamiarem zarządu jest pozyskanie kapitału na poziomie nie niższym niż 400 mln zł. Ostateczna wartość emisji zostanie określona przez akcjonariuszy na nadzwyczajnym walnym, zaplanowanym pod koniec kwietnia 2016 r., po zatwierdzeniu przez radę nadzorczą i podaniu do publicznej wiadomości ramowej strategii BOŚ na lata 2016-2020.

W ub. tygodniu rada nadzorcza BOŚ powołała z dniem 23 marca br. Stanisława Mateusza Kluzę na stanowisko wiceprezesa banku, jednocześnie powierzając mu pełnienie obowiązków prezesa BOŚ. Rada powołała także na stanowisko wiceprezesa Annę Milewską, która złożył wcześniej rezygnację z członkostwa w RN banku.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem BOŚ Banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.