"Odpis ten ma charakter wyłącznie księgowy i jest zgodny z międzynarodowymi standardami rachunkowości oraz nie ma wpływu na aktualną i przyszłą pozycję gotówkową i płynnościową, ani na adekwatność kapitałową banku. Bezpieczeństwo i stabilność banku są potwierdzone przez osiągnięcie na koniec 2015 roku całkowitego skonsolidowanego współczynnika kapitałowego na poziomie 16,63% oraz wskaźnika Tier I na poziomie 14,21%, tj. znacznie powyżej wymogów regulatora w wysokości odpowiednio 14,77% i 11,08%" - czytamy w komunikacie.

BPH podał, że płynność banku wynosi ok. 6 mld zł, a dodatkowo może zostać powiększona o zapasową linię kredytową w wysokości ok. 9 mld zł od spółek z Grupy GE.

"General Electric Company potwierdza, że w przypadku sprzedaży udziałów w Banku BPH, transakcja ta będzie obejmowała całkowite wydzielenie portfela kredytów hipotecznych w walucie obcej Banku BPH ze sprzedaży" - czytamy dalej.

Większość wartości firmy (ang. goodwill) powstała w czerwcu 2008 roku podczas transakcji nabycia Banku BPH przez GE Money Bank. Wartość ta odzwierciedla nadwyżkę ceny zapłaconej przez GE Money Bank za akcje Banku BPH ponad ówczesną wartość netto tych aktywów.

"Należy podkreślić, że wyceny aktywów banków i podmiotów świadczących usługi finansowe plasowały się w latach 2007-2008 na rekordowo wysokim poziomie, zaś cena nabycia odzwierciedlała odnotowywane wówczas premie rynkowe, co w konsekwencji zawarcia transakcji doprowadziło do powstania wartości firmy. W ciągu ostatnich kilku lat na rynku polskim miały miejsce zmiany, które obniżyły wyceny banków. Przemiany, w szczególności te z 2015 roku, obejmują rekordowo niskie stopy procentowe, wysokie obecne i przyszłe obciążenia dla banków, zwiększone wymogi w zakresie minimalnego kapitału, zmiany regulacyjne w obszarze przychodów z ubezpieczeń i opłat interchange, a także zwiększoną niepewność wobec proponowanych rozwiązań prawnych dotyczących walutowych kredytów hipotecznych" - podał bank.

BPH wskazał, że wszystkie te czynniki miały istotny wpływ na projekcje dotyczące przyszłej dochodowości, a także potencjalnych dywidend Banku BPH i również sprawiły, że zarząd banku zwrócił się do większościowych akcjonariuszy o potwierdzenie, iż prawdopodobieństwo, że potencjalna transakcja sprzedaży Banku BPH osiągnie cenę przekraczającą wartość księgową netto jest małe.

"To potwierdzenie, otrzymane 20 marca, wraz ze zrewidowanymi projekcjami przyszłych przychodów, doprowadziło do decyzji zarządu banku o dokonaniu odpisu wartości firmy, zarówno na poziomie banku, jak i jego Grupy" - podsumowano w komunikacie.

Bank BPH jest obecny na polskim rynku od ponad 20 lat. Jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Siedzibą prawną Banku BPH jest Gdańsk, biuro centrali znajduje się w Warszawie, a główne centra operacyjne w Krakowie i Gdańsku.