Zysk netto ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) wyniósł 147,71 mln zł w 2015 r. wobec 121,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 171,56 mln zł wobec 129,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem sięgnęły 3 154,06 mln zł w 2015 r. wobec 2 819,49 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 47,65 mln zł wobec 59,22 mln zł zysku rok wcześniej.

"Rok 2015 był niezwykle istotny dla grupy kapitałowej Impexmetal. Bezpośrednim odzwierciedleniem skuteczności realizacji przyjętej strategii są osiągnięte wyniki finansowe. Przychody wzrosły o ponad 334 mln zł, osiągając poziom 3 154 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł ponad 170 mln zł, a zysk netto przekroczył 147 mln zł" - czytamy w liście zarządu spółki do akcjonariuszy.

Impexmetal działa głównie w branży metali nieżelaznych. Spółka od połowy lat 70-tych przeprowadza transakcje na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME), a pod koniec lat 80-tych poszerzyła swoją działalność o produkty stalowe. W skład grupy kapitałowej Impexmetal wchodzi ok. 70 firm, krajowych i zagranicznych. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie.